• Miejskie Przedszkole  Nr w Kołobrzegu
A A A

Wiek przedszkolny z pedagogicznego punktu widzenia jest wyjątkowym okresem rozwoju.

Dzieci poddawane są wielorakim oddziaływaniom w sposób zaplanowany, systematyczny, celowy, zorganizowany.

Podstawą wszystkich działań jest Podstawa programowa wychowania przedszkolnego, która wskazuje cele wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola oraz efekty w postaci osiągnięć dziecka na koniec wychowania przedszkolnego. Końcowe osiągnięcia dzieci przekładane są na gotowość do rozpoczęcia nauki w szkole.

Podstawa programowa zakłada oddziaływania w 4 obszarach rozwoju dziecka tj. w obszarze fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

Rozwój jest procesem ciągłym, w którym następują zmiany przyczyniające się do lepszego funkcjonowania, na które składają się wiadomości i umiejętności dzieci.

Aby uzyskać efekty końcowe założone w podstawie programowej należy monitorować realizację treści edukacyjnych na poszczególnych etapach edukacji przedszkolnej, a tym samym monitorować osiągnięcia dzieci.

Zgodnie z podstawą programową „Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwój, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia”. Celem diagnozy jest gromadzenie informacji o dziecku, poznanie możliwości i potrzeb, czyli opis właściwości rozwojowych w sferze emocjonalnej, społecznej, intelektualnej i fizycznej. Diagnoza umożliwia rozpoznanie zainteresowań, zdolności, które należy wspierać, ukierunkowywać na osiąganie sukcesów.

Celem diagnozy jest również udzielenie rodzicom informacji na temat funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej, postępów rozwojowych, przygotowania do podjęcia nauki w szkole.

Miesiąc wrzesień i październik to czas, w którym dokonuje się obserwacji wstępnej za pomocą arkusza umiejętności, dodatkowo w najstarszych grupach – arkusza badania gotowości szkolnej.

Analiza dokonanych   obserwacji to dobry moment zachęcenia do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego rodziców (opiekunów) dziecka.

Diagnoza wstępna na każdym etapie rozwoju może sugerować dokonanie pogłębionej diagnozy i potrzebę konsultacji ze specjalistami.

Przykładowa analiza umiejętności dzieci na poszczególnych etapach rozwoju dotycząca wybranego obszaru.

Obszar IV punkt 8:

Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

„wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru”.

Wybrane, przykładowe umiejętności:

Dzieci 3,4 letnie: obserwują piszących dorosłych, posługują się kredkami świecowymi, wykonują proste prace plastyczne, stopniowo poznają określenia dotyczące położenia przedmiotów, powtarzają proste ruchy dorosłych, poznają graficzne znaki umowne; znaczki, oznakowania,

liczą z wymienianiem kolejnych liczebników, liczą palce, układają proste kompozycje, oglądają książki, czasopisma, nazywają wybrane części ciała.

Dzieci 5,6 letnie: odróżniają druk od pisma odręcznego, posługują się różnymi rodzajami kredek, ołówków, mazaków, wykonują prace plastyczno-konstrukcyjne różnymi technikami, rozpoznają napisy w Sali i w otoczeniu, czytają całościowe wyrazy, rozpoznają litery , określają kierunki pisania, nabywają płynność ruchów rąk i precyzję dłoni, rysują literopodobne szlaczki, podejmują próby pisania, rozróżniają błędne liczenie od poprawnego, dodają i odejmują w zakresie 10, rozpoznają cyfry i liczby 10.

Wymienione, przykładowe umiejętności przypisane są do dwóch grup dzieci – młodszych i starszych.

Należy podkreślić, że rozwój aktywności dziecka w toku podejmowania różnych działań przebiega indywidualnie.

Każde dziecko jest indywidualnością z określonymi potrzebami i możliwościami, co należy uwzględnić przy dokonywaniu diagnozy oraz analizując jej wyniki.

 

 

Wanda Krzesińska

Jolanta Olesińska