ZARZĄDZENIE NR 16/18

PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875, 2232), art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.), oraz § 7 ust. 2 pkt 18 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 105/17 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kołobrzegu zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli i szkół, w których funkcjonują oddziały przedszkolne oraz Kierownikowi Referatu Oświaty w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

 

 

Do pobrania: załącznik do zarządzenia