ZARZĄDZENIE NR 24/17

PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 3 marca 2017 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 204 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz.60)  oraz § 7 ust. 2 pkt 18 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kołobrzegu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Prezydenta Miasta Kołobrzeg Nr 66/16 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kołobrzegu (ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam  harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli i szkół, w których funkcjonują oddziały przedszkolne oraz Kierownikowi Referatu Oświaty w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Kołobrzeg 

Janusz Gromek

Do pobrania:

Załącznik nr 1 

 

Odnośnik do strony źródłowej: LINK