Klauzula informacyjna przy rekrutacji dzieci do przedszkola

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy,iż:

 1. Administratorem danych osobowych dziecka/rodzica/opiekuna prawnego dziecka jest Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6 im. Janusza Korczaka, ul. Tadeusza Kościuszki 9, 78-100 Kołobrzeg, tel. 94 3524288, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Aktualne dane kontaktowe inspektora ochrony danych znajdują się na stronie internetowej Przedszkola pod adresem
 3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzania w celu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000 ze zm.), które określają treści wniosku o przyjęcie do przedszkola i jego załączników, kryteria rekrutacyjne i sposób ich określania przez organ prowadzący, zasady dostosowania przedszkola do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, a także zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego.
 4. Zebrane dane we wnioskach mogą być przekazywane:
 5. Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym informacje
  o zakwalifikowaniu i przyjęciu kandydata będą dostępne za pośrednictwem systemu elektronicznego naboru.
 6. Pani/Pana – (rodzica, opiekuna prawnego, kandydata ) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 7. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 Ustawy Prawo Oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczęszcza do przedszkola, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, przez rok, chyba że na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 8. Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka, żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo żądania ograniczenia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.
 9. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane napostawieart.6ust.1 lit. c RODO, prawo do wniesienia sprzeciwu nie przysługuje oraz przenoszenia danych.
 10. Dane kandydata nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 11. Opiekunom prawym kandydata przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 12. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego w celu uczestniczenia w procesie rekrutacji do przeszkola.

ZARZĄDZENIE NR 4/20

PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg na rok szkolny 2020/2021

Odnośnik do zarządzenia dostępny TUTAJ