Istota wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju ma na celu pobudzenie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole (od 0 do 8 r.ż.).

Istotą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest dostarczanie fachowej, wszechstronnej i systematycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej, logopedycznej, surdopedagogicznej/ tyflopedagogicznej.

Pomoc udzielana we wczesnym dzieciństwie pozwala nie tylko skutecznie kompensować występujące u dziecka dysfunkcje i deficyty, ale także zapobiega pojawianiu się zaburzeń rozwoju o charakterze wtórnym. Wczesna pomoc musi mieć charakter kompleksowy, tzn. być udzielana zarówno niepełnosprawnemu dziecku, jak i członkom jego rodziny. Problemy rodziców i innych domowników należy traktować jako tak samo ważne, jak zaburzenia w rozwoju dziecka. Wczesna pomoc dąży do optymalizacji funkcjonowania całego układu rodzinnego.

Zajęcia realizowane w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci są zajęciami BEZPŁATNYMI !

Wczesnym wspomaganiem powinny być objęte dzieci ze wszystkimi problemami rozwojowymi, a w szczególności dzieci:

 • z uszkodzonym wzrokiem
 • z uszkodzonym słuchem
 • z niepełnosprawnością ruchowa 
 • z niepełnosprawnością umysłową 
 • z autyzmem (Aspergerem)
 • z zaburzeniami zachowania 
 • wychowujące się w niekorzystnych warunkach środowiskowych 
 • z wolniejszym i nieharmonijnym rozwojem.

Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:

·       udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;

·       udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;

·       pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Priorytetowymi zadaniami zespołu jest określenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu terapii oraz analizowanie skuteczności form pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie. Wszelkie działania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju mają na celu podniesienie poziomu funkcjonowania dziecka oraz wspieranie rodziców w procesie opieki i wychowania.

Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

 • oligofrenopedagodzy
 • psycholog
 • logopeda
 • rehabilitant
 • surdopedagog
 • tyflopedagog.

Co powinni zrobić rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko zostało objęte wspomaganiem rozwoju:

 • Zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu dokonania diagnozy dziecka.
 • Po otrzymaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zgłosić się do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 6 w Kołobrzegu.