festyn2019

hospicjum

W poniedziałek, 16.09.2019r., pięciolatki obchodziły Międzynarodowy Dzień Kropki. Celem tego święta jest wzbudzenie u dzieci kreatywności, pomysłowości i zachęcenie ich do tworzenia, działania. Dzieci poznały genezę tego święta słuchając opowiadania o dziewczynce – Vashti, której mała kropka zmieniła świat. Dzięki tej historii dzieci uświadomiły sobie, że każdy ma w sobie ukryte zdolności – talent. Przedszkolaki zagrały w grę „Kolorowe dobble” – wyszukując takich samych dwukolorowych kropek oraz wykonały pracę plastyczną „Kropkowy świat” – malując, kropkując palcami.

                                                         DRODZY RODZICE !

Codzienne czytanie dziecku rozwija go emocjonalnie, umysłowo i moralnie. Wystarczy 20 minut dziennie, codziennie, by wyposażyć dziecko w ogromny potencjał rozwijana jego osobowości i charakteru. Czytanie to najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić dla szczęścia naszych dzieci. Zachęcanie do czytania poznawania nowych bohaterów literackich, wprowadzanie w świat marzeń, literatury, wyzwalanie dziecięcych emocji jest najważniejszym z zadań rodziców i nauczycieli wobec dziecka.

W roku szkolnym 2019/2020 Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. J. Korczaka w Kołobrzegu przystąpiło do

OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU ROZWIJANIA CZYTELNICTWA I WSPÓŁPRACY MIĘDZY PRZEDSZKOLAMI :

                   „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

 

Organizatorem projektu w roku szkolnym 2019/2020 jest   Grupa MAC S.A. ( właściciel marek MAC Edukacja, MAC Technologie i MAC Dydaktyka), z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Witosa 76, we współpracy z CEBP 24.12.SP. z o.o. ,wydawcą miesięcznika ,, Bliżej Przedszkola. Autorem projektu jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej

Głównym celem projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami , bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe :

- zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom- uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych

- tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczycielkę

-wprowadzenie dziecka w świat literatury

-budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną

-przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych

- kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego

-rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci

-rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli

-kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci

-włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego

- promocja przedszkola

- rozwijanie współpracy między nauczycielami

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020

Start projektu 09.09.2019 do 31.05.2020

Dzieci wraz z nauczycielem wybiorą grupową maskotkę – Misia, który w roku szkolnym 2019/2020odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. Misiowi zostanie nadane imię, a projekt zainauguruje czytanie w przedszkolu. Miś będzie także wędrował po domach dzieci. Zostanie wyposażony w dzienniczek, w którym rodzice wpiszą tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek lub obrysują swoją rączkę ( praca w domu). Kolejność wędrówki misia określi nauczyciel.

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych Rodziców do włączenia się do w/w projektu

PROJEKT EDUKACYJNY Z ZAKRESU PROFILU MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZEGO

GRUPY V   rok szkolny 2019/2020

Dziecko w wieku przedszkolnym zdobywa elementarne wiadomości i umiejętności podczas działań własnych. W pracy w tym roku szkolnym dominującymi metodami będą metody :

- metoda samodzielnych doświadczeń

- metoda zadań stawianych dzieciom przez nauczyciela

-metoda ćwiczeń, która powadzi do utrwalania pojęć i umiejętności

Po realizacji planu u dzieci powinno zaobserwować się:

-motywację do uczenia się matematyki

-odporność emocjonalną

-aktywność i samodzielność podczas podejmowania działań

- znaczny postęp w rozwoju motoryczno- percepcyjnym

ZAKRES TEMATYCZNY TERMIN REALIZACJI TREŚCI EDUKACYJNE SPOSOBY REALIZACJI
Utrwalenie podstawowych informacji o zbiorach Wrzesień Tworzenie zbiorów

-Zabawa ruchowa ,, W czym   jesteśmy podobni?’’- tworzenie zbiorów na podstawie cech, umiejętności

-Karta pracy – tworzenie zbiorów

Utrwalenie podstawowych

Informacji o zbiorach

Październik Ustalanie równoliczności zbiorów przez przeliczanie i łączenie w pary

-Zabawa matematyczna z wykorzystaniem kasztanów i żołędzi ,, Czy masz tyle samo żołędzi co ja?’’

-Zabawa ruchowa ,, Tworzymy grupy’’ – dzieci tworzą grupy wg liczby kropek umieszczonych na tabliczce

-Układanki z figur geometrycznych- tworzenie szeregu   z figur, wnioskowanie o stałości elementów w zbiorze

-Zabawa,, Wznosimy budowle z klocków’’- zmiana ułożenia klocków, ocena dziecka dot ilości elementów budowli

Intuicja geometryczna Listopad

-Rozpoznawanie kształtu figur o zmysł dotyku

- Wyodrębnianie figur w najbliższym otoczeniu

- Tworzenie z mozaiki geometrycznej dowolnych wzorów i kompozycji

- Odwzorowywanie kształtu poznanych figur

Mierzenie płynów Grudzień

- Obserwowanie zmian towarzyszących przelewaniu wody

-Zapoznanie z jednostką miary : litr

- Prowadzenie doświadczeń:

*zabawa badawcza

przelewanie – prawo zachowania objętości

*w której butelce jest więcej wody?

- zabawa ruchowa przy piosence ,, Mamo, tato wolę wodę’’- z wykorzystaniem butelek wody

Mierzenie długości Styczeń Rozwijanie rozumienia sensu mierzenia długości – próby samodzielnego pomiaru

- Co jest większe od misia?- ocena dziecka, pomiar

-Mierzenie odległości krokami

-Mierzenie odległości stopa za stopą

-Mierzenie długości łokciem, dłonią i palcami

-Czym dorośli mirzą długości?- zapoznanie z narzędziami pomiaru i pierwsze próby mierzenia długości

Ważenie Luty

-Wyjaśnienie dzieciom sensu ważenia

-Kształtowanie umiejętności   zrównoważenia masy

- Tworzymy własną wagę- próby zrównoważenia przedmiotów z najbliższego otoczenia- ile waży miś

- Zabawa ,, Ciężkie- lekkie’’- ważenie przedmiotów stosując określenia : ciężkie, lekkie, cięższe, lżejsze

- Zabawa muzyczno- ruchowa   ,,Ciężkie i lekkie dżwięki’’

Orientacja przestrzenna Marzec

Wykorzystywanie wiedzy dotyczącej orientacji w przestrzeni w sytuacjach zadaniowych

-Ćwiczenia utrwalające orientację na kartce papieru

- Rysowanie według instrukcji nauczyciela na kartce papieru

- Marsz pod dyktando- poruszanie się zgodnie z poleceniem nauczyciela

Rytmy Kwiecień

-Ćwiczenia rytmiczne sprzyjające dostrzeganiu regularności

- Rytmiczna organizacja czasu

-Układanie prostych rytmów z wykorzystaniem różnego materiału

- Opowieść ruchowa ,, Dzień z nocą wędrują’’- dzieci interpretują ruchowo treść

- Działalność plastyczna- wykonanie rytmicznego kalendarza pór roku

Kształtowanie umiejętności liczenia Maj

-Utrwalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami w aspekcie kardynalnym i porządkowym

- Liczenie obiektów , odróżnianie liczenia prawidłowego od błędnego

-Wiersz ,, Umiem liczyć do dziesięciu’’- zabawa ruchowa z elementem liczenia

-,, Hałabała uczy się liczyć’’- rozróżnianie liczenia błędnego od prawidłowego

- Piosenka M. Bogdanowicz ,, Stonoga’’- zabawa ruchowa do piosenki

  Kształtowanie umiejętności liczenia Czerwiec - Dodawanie i odejmowanie na konkretach, palcach, próby przeliczania w pamięci

- Karta pracy ,, Dodajemy i odejmujemy’’

-Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu   na konkretach, wykorzystując sytuacje życiowe bliskie dzieciom: zabawa w sklep

 
           

Działania przyrodnicze w dotyczyć będą:

-zapoznania dzieci ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie w poszczególnych porach roku

-dokonywania obserwacji i porównywania różnych ekosystemów w różnych porach roku

-tworzenia kącika przyrodniczego

-tworzenia przedszkolnej hodowli roślin

- dokarmiania ptaków zimą

- poznania roli owadów w przyrodzie i sposobu ochrony owadów

- umiejętności tworzenia prac plastycznych z wykorzystaniem tzw. Darów natury

- systematycznego dbania o ogródek przedszkolny

PLAN PRACY

PORA ROKU PLANOWANE DZIAŁANIA UWAGI
JESIEŃ

- Charakterystyka zjawisk pogodowych typowych dla jesieni

- Wycieczka do Parku Nadmorskiego- obserwacja w terenie jesiennych zmian w przyrodzie

- Założenie w kąciku przyrodniczym wystawki ,, Dary Jesieni’’- uwrażliwienie dzieci na bogactwo darów jesieni

- Poszerzenie wiedzy na temat gatunków drzew iglastych i liściastych – obserwacja bezpośrednia w parku

- Udział w miejskiej akcji ,, Sadzimy rośliny’’

- Poznawanie sposobów , jakie zwierzęta przygotowują się na nadejście zimy

 
ZIMA

-Charakterystyka zjawisk pogodowych typowych dla zimy

-Wycieczka do Parku Nadmorskiego – obserwacja w terenie zimowych zmian w przyrodzie

-Informacje dotyczące ptaków zimujących w Polsce

- Poznawanie sposobów, jak można pomóc zwierzętom przetrwać zimę ( dokarmianie ptaków w przedszkolnym karmniku)

 
WIOSNA

- Charakterystyka     zjawisk pogodowych typowych dla wiosny

- Wycieczka do Parku Nadmorskiego- obserwacja w terenie wiosennych zmian w przyrodzie

-Poznawanie i nazywanie wybranych roślin kwitnących wiosną

-Zakładanie hodowli roślin( fasola, cebula, pietruszka…)

- Obserwacja rozwoju gałązek w słoiku z wodą

- Wysiew nasion roślin w ogródku przedszkolnym

 
LATO

- Charakterystyka zjawisk pogodowych typowych dla lata

-Wycieczka do Parku Nadmorskiego- obserwacja w terenie letnich zmian w przyrodzie

-Poszerzanie wiedzy     na temat warzyw i owoców, znaczenie witamin dla zdrowia

-Poszerzanie wiedzy o owadach i ich znaczenia w przyrodzie- obserwacja roślin

-Uwrażliwienie na potrzebę pielęgnowania ogródka- podlewanie, pielenie

 
CAŁY ROK

- Tworzenie prac plastycznych o tematyce związanej z omawianą porą roku

- Udział w konkursach o tematyce przyrodniczej i ekologicznej

- Udział w wycieczkach o charakterze przyrodniczym i krajobrazowym

- Zbieranie kasztanów

- Udział w akcji ,,Sprzątanie świata’’ oraz w Dniu Ziemi oraz innych

 

Opracowanie mgr H. Iwanek, mgr J. Olesińska   

15 września obchodzimy Dzień Kropki. Dzieci z grupy II kropkowały już w ubiegły piątek. Zapoznaliśmy się z Vashti – dziewczynką, bohaterką opowiadania której prace plastyczne właśnie zaczynały się od kropki. My kropkowaliśmy koszulki oraz tworzyliśmy własne pomysły na kartach. Zobaczcie sami J