Rozwijanie umiejętności komunikowania się z otoczeniem i rówieśnikami, to jeden z wielu celów edukacyjnych przedszkola. Zaburzona mowa dzieci utrudnia naturalną potrzebę porozumiewania się i wymaga specjalistycznej pomocy. Jej celem powinno być dążenie do optymalnego usprawnienia aparatu mowy poprzez ćwiczenia narządów mowy, usprawniania procesu komunikacji, wzbogacania słownictwa ale także wzmacniania poczucia własnej wartości, przełamywania barier i zahamowań związanych z mową. Istotą terapii logopedycznej staje się więc szeroko rozumiane wychowanie językowe, stymulowanie dzieci do komunikowania się z otoczeniem, wyrażania swoich myśli i emocji. Pragnąc poszerzyć zakres komunikacji oraz wdrożyć u dzieci model operowania – używania swojej mowy w codziennym życiu, zorganizowałam dla przedszkolaków  Koło Logopedyczne pod tytułem „Ożywione Słowa”.

 

Realizacja celów programu koła logopedycznego stwarza możliwości poszerzania zainteresowań mową i komunikacją, tworzenie sytuacji edukacyjnych i wykorzystywanie sytuacji życiowych do rozwijania umiejętności komunikacyjnych, wzbogacanie słownika dzieci oraz rozbudzanie pamięci słownej, wyobraźni i fantazji wypowiedzi przedszkolaków.

Program koła logopedycznego umożliwia dzieciom doskonalenie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, formułowanie pytań, sygnalizowanie potrzeb, odpowiadanie na pytania, nawiązywanie i prowadzenie rozmowy, opowiadanie historyjek obrazkowych, wzmacnianie poczucia własnej wartości, przełamywanie barier i zahamowań związanych z mową, zachęcanie i włączanie się do udział w różnych konkursach logopedycznych o zasięgu międzyprzedszkolnym, miejskim, powiatowym i ogólnopolskim.

W działalność koła włączają się także inni nauczyciele – wychowawcy, rodzice oraz opiekunowie stwarzając optymalne warunki do rozwijania zainteresowań mową i komunikacją w domu, wspólnie z dziećmi tworzą prace plastyczne na wybrane konkursy. W ramach realizacji programu nawiązano współpracę z koordynatorem koła plastycznego polegającą na organizacji lub przygotowaniu dzieci do udziału w różnorodnych konkursach.

Realizacja programu koła logopedycznego przyczynia się do wszechstronnego rozwoju dzieci, umożliwia im aktywne komunikowanie się z otoczeniem,  wyrażanie swoich myśli, emocji i przeżyć, pozytywnie wpływa na poprawę jakości wypowiedzi co
w następstwie podnosi pewność siebie wśród dzieci.

Realizując program koła logopedycznego „Ożywione Słowa”  w czasie zajęć wykorzystywane są następujące metody i techniki oraz formy pracy logopedycznej:

-     ćwiczenia logopedyczne (tj. oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, usprawniające motoryko i kinestezję narządów mowy);

-     ćwiczenia słuchowe, autokontroli i pamięci słuchowej;

-     ćwiczenia rytmizujące;

-     ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce (muzykoterapia);

-     ćwiczenia językowe, wzbogacające słownik dziecka i rozwijające mowę dialogową;

-     ćwiczenia grafomotoryczne (rysowanie, malowanie, wykonanie prac plastycznych na konkursy logopedyczne i różnych gier logopedycznych);

-     gry logopedyczne (memory, puzzle, loteryjki, domino, itp.);

-     multimedialne programy logopedyczne i wspomagające rozwój dzieci;kololog