Dnia 28.09.2016 odbyło się  pierwsze w  nowym roku szkolnym  Koło Matematyczne. Do  dzieci , które uczęszczały w roku ubiegłym dołączyły nowe dzieci. Wszystkie nie mogły się doczekać kiedy ,, będzie  koło matematyczne?’’. Na  spotkaniu dzieci doskonaliły umiejętność  precyzowania własnego widzenia, słownie ustalały relacje,, ja i moje otoczenie’’. Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawie , która utrwalała kierunki od osi  ciała – lewa, prawa, z przodu, z tyłu, góra, dół.  Dzieci były zachęcane do używania właściwych nazw. Obserwując  dzieci widziałam, że są zadowolone a zabawa sprawia im dużo radości.

    WARTO WIEDZIEĆ !

Przygotowując dziecko do szkoły niezbędnym jest wykształcenie u niego orientacji przestrzennej.  Rolą dorosłych jest zaspokojenie potrzeb dzieci. Dzieci  dużo mówią  o sobie, o otoczeniu które  je otacza , a to sprzyja  rozwijaniu orientacji przestrzennej. Kształtowanie świadomości własnego ciała i spostrzeganie otoczenia w odniesieniu  do siebie można kształtować poprzez :

 1. Określanie przestrzeni w zabawie : podnieś ręce do góry, popatrz w górę, przed siebie, popatrz za siebie, pokaż lewą rękę, prawą, to jest prawe oko, lewe ucho. Aby utrwalić strony, dobrze  aby dziecko nosiło na lewej ręce przez dzień cały kolorową gumkę ,, frotkę’’.
 2. Chodzenie pod dyktando, które jest kontynuacją wcześniejszych ćwiczeń. Mówimy : podejdż dwa kroki do przodu, trzy kroki do tyłu, jeden krok w lewo itp.
 3. Ćwiczenia z przyborem: dziecko ma położyć przedmiot –  za  sobą, przed sobą, nad sobą itp.
 4. Orientacja na kartce papieru : jest to umiejętność niezbędna do nauki czytania i pisania, a także przy rozwiązywaniu zadań matematycznych. Można wykonać szereg ćwiczeń np. *utrwalenie brzegów a to sprzyja  rozwijaniu orientacji przestrzennej. ci  dużo mówią  o sobie, o otoczeniuennej. kiedy ,, będzie  koło matematycz kartki ( dolny, górny, lewy, prawy),

*utrwalenie rogów kartki ( dolne, górne)

*kreślenie wzorów na kartce, labirynty, szlaczki.

Ważne jest również wzmacnianie przynależności do rodziny, znajomość swojego miejsca zamieszkania wraz z dokładnym adresem , a także określenie przez dzieci , jak tam trafić. Niezbędne jest również organizowanie sytuacji pomagających w rozwijaniu świadomości  schematu własnego ciała.

 Mgr Halina Iwanek

PLAN PRACY KOŁA MATEMATYCZNEGO

W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM NR 6 W KOŁOBRZEGU

ROK SZKOLNY 2016/2017

,,TYLE  JEST W KAŻDYM POZNANIU NAUKI,

ILE JEST W NIM MATEMATYKI’’

                               Immanuel Kant

 

 

 

                                    Opracowała mgr Halina Iwanek

 

 

 

                        Matematyka nazywana jest królową nauk, gdyż pobudza  aktywność umysłową dzieci, uczy krytycznego, logicznego myślenia, abstrahowania oraz matematycznego przedstawiania, rozpatrywania zjawisk. Opracowany plan koła matematycznego ma na celu wspierania w rozwoju dzieci w wieku 5-6 lat. Analiza literatury dotyczącej dzieci zdolnych uświadomiła mi, jak ogromne znaczenie ma wspieranie tej właśnie grupy dzieci. Zdaniem prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej na te lata przypada pierwszy krytyczny okres rozwijania uzdolnień matematycznych. ,,Jeżeli  w tym czasie dorośli nie zadbają o rozwijanie uzdolnień u dzieci, przestają je oni manifestować’’.

 Dlatego też plan ma pomóc dzieciom uzdolnionym matematycznie rozwijać posiadane zdolności, umacniać je i inspirować do dalszego zdobywania wiedzy. Mam nadzieję, że zajęcia będą dla dzieci atrakcyjną formą spędzania czasu, który poprzez zabawę edukacyjną przyczyni się do rozwinięcia ich matematycznych talentów.

O PLANIE :

Plan będzie realizowany od października do czerwca po wcześniejszym zdiagnozowaniu  i rozpoznaniu uzdolnień matematycznych u dzieci 5- 6 letnich. Zajęcia będą odbywały się dwa razy w miesiącu, w małej grupie do 10 dzieci .

CELE GŁÓWNE PLANU :

Założenia planu koła matematycznego są skorelowane  z celami zawartymi w podstawie programowej i obejmują one :

 • zdobywanie kompetencji matematycznych w toku zabawy,
 • rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu.

Cele główne są zgodne z Podstawą programową wychowania przedszkolnego, wyznaczają szczegółowe cele koła matematycznego.

CELE  SZCZEGÓŁOWE :

 • organizowanie i udział w grach i zabawach matematycznych,
 • wychwytywanie powtarzających się sekwencji i kontynuowanie ich,
 • poznawanie charakterystycznych cech figur w praktycznym działaniu,
 • dokonywanie klasyfikacji na poziomie operacji konkretnych,
 • dostrzeganie zależności przyczynowo- skutkowych,
 • skupienie uwagi na tym, co trzeba zapamiętać,
 • konstruowanie prostych gier planszowych,
 • mierzenie długości, wielkości, ciężaru i ilości,
 • kształtowanie umiejętności liczenia obiektów.

PLAN  DZIAŁAŃ  KOŁA MATEMATYCZNEGO

 

Harmonogram działań

 

Założone osiągnięcia dzieci Uwagi

                                   

                                                      PAŻDZIERNIK

 1. Precyzowanie własnego punktu widzenia, słowne ustalenie relacji ,,ja i moje otoczenie’’

- wyprowadza kierunki  od osi ciała –posługuje się umowami typu: lewa, prawa, z przodu, z tyłu, góra, dół itp.

-różnicuje lewą i prawą stronę ciała,

- świadomie porusza  się w przestrzeni,

 1. Wytyczanie kierunków od obranego przedmiotu

-ustala, jak dojść do określonego miejsca podczas zabawy typu ,,Schowany Miś’’,

-określa położenia obiektów względem obranego obiektu. 

- orientuje się na kartce papieru, aby odnajdować informacje.

                                              LISTOPAD

 1. Poznawanie charakterystycznych

cech  figur geometrycznych.

Dostrzeganie efektu lustrzanego odbicia, przesunięcia i obrotu figur geometrycznych.

-rozpoznaje figury geometryczne,

-wymienia ich charakterystyczne cechy,

-eksperymentuje z lusterkiem i figurami.

 1. Odwzorowywanie wyglądu obrazków złożonych z figur geometrycznych( wzory o wyższym stopniu trudności w mozaikach geometrycznych- tangram.
-układa dowolne kompozycje ,mozaiki, wzory z figur geometrycznych.

                                                  GRUDZIEŃ

 1. Przewidywanienskutków w sytuacjach życiowych. Ustalenie kolejności czynności gwarantujących osiągniecie celu.

- dostrzega zależność przyczynowo- skutkową w sytuacjach ,, Co się może stać, gdy…?’’

-ustala łańcuch czynności, który jest optymalny do osiągnięcia celu.

 1. Ustalanie, które zmiany są odwracalne, a które nie są i co z tego wynika. Co zrobić żeby było lepiej? – problem naprawiania szkód w kontaktach społecznych.

-prawidłowo ocenia, które zmiany są odwracalne, a które nie,

- radzi jak poradzić sobie w sytuacjach trudnych- przewiduje skutki nierozsądnych zachowań.

                                                   STYCZEŃ
 1. Klasyfikowanie przedmiotów według jednej lub więcej cech np. przeznaczenie, wielkość, kolor, materiał, długość, grubość, ciężar

- wyłącza ze zbioru przedmiotów to co do niego nie należy ( nie pasuje),

- dzieli zbiór na podzbiory według dowolnie wyodrębnionego kryterium klasyfikacji

 1. Pojęcie zbioru, posługiwanie się liczebnikami głównymi  i porządkowymi, dodawanie i odejmowanie.

-posługuje się liczebnikami głównymi w zakresie 10,

-odwzorowuje   i odtwarza  liczebność zbiorów za pomocą liczmanów, dźwięków, ruchu, gestu oraz umówionych znaków ( kreski, kółka…)

                                                          LUTY

 1. Wspomaganie dzieci w skupieniu uwagi na tym, co trzeba zapamiętać- ,,Patrzę uważnie i potrafię zapamiętać wiele szczegółów ‘’.
Zapamiętywanie informacji uporządkowanych jedna po drugiej- ,,Potrafię zapamiętać szereg czynności i przewidzieć, co będzie dalej’’.

-obejmuje wzrokową  całą płaszczyznę, na której znajdują się obiekty do zapamiętania,

-patrzy uważnie i zapamiętuje wiele szczegółów,

-skupia uwagę i dostrzega rytm czynności oraz informacji uporządkowanych jednej po drugiej, zapamiętuje je i komentuje.

 1. Uważne słuchanie, wyklaskiwanie i zapamiętywanie ważnych informacji ,,Słucham uważnie, aby zapamiętać to, co ważne i potrzebne.

-uważnie słucha innych,

-zapamiętuje to co ważne,

                                                    MARZEC

 1. Rozwijanie zdolności do wysiłku intelektualnego w sytuacjach  pełnych napięć podczas gier planszowych.
 2. Tworzenie różnych wariantów gier  kształtujących inne umiejętności matematyczne, np. .dodawanie, odejmowanie , ustalanie miejsca wybranych liczb w szeregu itp. Z wykorzystaniem kostek, kart.

-konstruuje proste gry –opowiadania typu ,, Wyścigi zajączków’’, ,,Wąż’’ itp.

- jest zdolne do wysiłku intelektualnego mimo doznawanych napięć emocjonalnych ,jest świadome, że sukces jest możliwy,

- rozgrywa gry i warianty tych gier.

                                                  KWIECIEŃ

 1. Obserwowanie zmian towarzyszących przelewaniu wody. Mierzenie wody miarką (kubkiem) i ustalanie, ile jest wody.

-eksperymentuje z wodą,

-dostrzega zmiany, które towarzyszą przelewaniu , nalewaniu i odlewaniu,

- dostrzega odwracalność zmian przy wlewaniu i wylewaniu wody.

 1. Obserwowanie zmian w wyglądzie wody ,gdy zmienia się położenie butelki z wodą. Zapoznanie z opakowaniami płynów : 1 litr,2 litry, 0,5 litra.

-wysuwa logiczne wnioski ,wypowiada się na temat ilości wody w butelce po każdej zmianie,

- rozumie sens pomiaru płynów i umów które przyjęto dla określenia obowiązujących jednostek.

                                                  MAJ

 1. Porównywanie i szacowanie wielkości dwóch a potem trzech obiektów.

Mierzenie długości krokami, stopa za stopą , łokciami, dłonią i palcami.

 1. Odmierzanie długości klockami, patykami ,sznurkiem.

Zapoznanie z narzędziami do pomiaru długości – miarka

-prawidłowo używa i stopniuje określenia dotyczące wielkości przedmiotów,

-stosuje te umiejętności w sytuacjach życiowych,

-stosuje te umiejętności w codziennych sytuacjach,

-mierzy długość różnych obiektów za pomocą narzędzi, porównuje długości obiektów.

 1. Konstruowanie wagi i ważenie klockami- rozumiem sensu pomiaru ciężaru.

-eksperymentuje z wagą  szalkową,

-rozumie, że ciężar przedmiotów nie zależy od jego wielkości,

-ustala, co jest cięższe a co lżejsze,

- wie, że towar w sklepie jest pakowany według wagi.

                                                 CZERWIEC

 1. Sprawne liczenie elementów .

Liczenie w szerokim zakresie i wsłuchiwanie się w brzmienie liczebników.

 1. Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania  w sytuacjach zabawowych.

Przybliżanie aspektu  porządkowego liczby w grach i zabawach.

-rozróżnia liczenie błędne od  poprawnego,

-liczy  palce, przedmioty, kartki w książce itp.

-liczy obiekty znikające,

- porównuje liczebność zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary,

-liczy od dowolnego miejsca, np. sześć, siedem itd.,

-liczy po pięć i po dziesięć,

- ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych  zbiorach,

- dostrzega regularności dziesiętnego systemu liczenia,

-ustala wynik dodawania i odejmowania od manipulowania przedmiotami przez rachowanie na palcach i innych zbiorach zastępczych,

-radzi sobie w sytuacjach, których pomyślne zakończenie  wymaga dodawania i odejmowania,

-określa miejsca wybranych przedmiotów w rzędzie,

- liczy obiekty od początku do końca i zaczynając od dowolnego miejsca.

SPOSOBY OCENY OSIĄGNIĘĆ DZIECI :

 

 1. Udział w przedszkolnych i miedzy przedszkolnych konkursach ,quizach, zabawach i grach matematycznych.
 2. Prezentacja umiejętności dzieci – sprawozdanie Radzie Pedagogicznej.
 3. Quiz matematyczny w przedszkolu z okazji ,,DNIA MATEMATYKI ‘’ 12 marca.