W naszym przedszkolu psycholog jest do dyspozycji dzieci, rodziców i nauczycieli raz w tygodniu, we wtorek w godzinach 7.30-14.30 

 

W tym czasie:

  1. Głównie we wrześniu oraz w razie potrzeb prowadzi obserwację diagnostyczną dotyczącą oceny funkcjonowania różnych sfer rozwoju, w celu dostrzeżenia możliwych odchyleń rozwojowych, dotyczących emocji, a także funkcjonowania społecznego dzieci. 
  2. Prowadzi konsultacje z nauczycielami - współpracuje z nauczycielami w celu minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych występujących u dzieci oraz zaburzeń zachowania dzieci. 
  3. Prowadzi indywidualne konsultacje z rodzicami – według zapotrzebowania. 
  4. Wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 
  5. Prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe dotyczące sfery emocjonalnej, poznawczej i społecznej. 
  6. W przypadku rozpoczynania przez dzieci edukacji przedszkolnej pomaga zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom możliwie łagodnie przejść przez trudny okres związany z przystosowaniem się do nowego otoczenia. 
  7. Rozpoznaje możliwości i potrzeby dzieci. 

 

Ponadto:

  1. Opracowuje artykuły dotyczące szeroko pojętego rozwoju dziecka, które następnie drukowane są w gazetce przedszkolnej, możliwej do nabycia na terenie przedszkola. 
  2. W ramach potrzeb prowadzi spotkania dla rodziców, na których rozpowszechnia wiedzę psychologiczną i udziela wsparcia rodzicom. 
  3. Konstruuje opinie psychologiczne na temat zaobserwowanego funkcjonowania dziecka. 

 

Zajęcia dla dzieci prowadzone w przedszkolu mieszczą w sobie: 

ćwiczenia komunikacji, 

ćwiczenia przestrzegania zasad panujących w grupie, 

ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe, 

- ćwiczenia rozpoznawania stanów emocjonalnych innych osób,

- ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych,

- ćwiczenia uspołeczniające, kształtujące empatię i umiejętności współpracy z innymi,

- ćwiczenia wspomagające integrację percepcyjno-motoryczną,

- ćwiczenia zwiększające świadomość własnych stanów emocjonalnych,

- ćwiczenie doskonalenia umiejętności mówienia o emocjach, ujawniania emocji, poznawania sytuacji, które te emocje wyzwalają,

- ćwiczenie koncentracji uwagi,

- ćwiczenie różnych sposobów rozładowywania swoich emocji,

- ćwiczenie umiejętności kojarzenia,

- doskonalenie umiejętności słuchania,

- nauka werbalizacji materiału wizualnego,

- rozwijanie kreatywności,

- wspieranie mocnych stron dziecka.