W Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 6 w Kołobrzegu funkcjonuje gabinet logopedyczny i suro –tyflo- pedagogiczny.

            Prowadzi się tu terapię wielorakich zaburzeń mowy wynikających z niepełnoprawności intelektualnej stopnia lekkiego, umiarkowanego i znacznego, z MPD, autyzmu, niedosłuchu oraz z występujących w zespole Downa anomalii anatomicznych i funkcjonalnych aparatu artykulacyjnego jak również terapię zaburzeń poprawnej wymowy u dzieci  w wieku przedszkolnym.

Czytaj więcej: Gabinet logopedyczny i suro –tyflo- pedagogiczny

Dzieci z wadami wzroku na terenie naszego przedszkola korzystają z zajęć z tyflopedagogiem.

Dla małego dziecka z uszkodzonym wzrokiem, słabo widzącego, czy niewidomego świat może wydawać się wielkim chaosem i to, jak się w nim odnajdzie, zależy w dużej mierze od otaczających go dorosłych, którzy przybliżają mu ten świat. Aktywność jego będzie wzrastać, jeśli będzie miało zapewnione poczucie bezpieczeństwa, a do tego z kolei potrzebna mu będzie umiejętność prawidłowego lokalizowania i pokonywania przeszkód. Zatem należy doskonalić naukę orientacji przestrzennej - zachęcać do poznawania dotykowego, a także korzystać z resztek wzroku.

Czytaj więcej: TERAPIA  TYFLOPEDAGOGICZNA

Dzieci z wadami słuchu na terenie naszego przedszkola korzystają z zajęć z surdopedagogiem.

 

Terapia surdopedagogiczna z wychowaniem słuchowym obejmuje ćwiczenia:

 • tymulujące ogólny rozwój dziecka z wadą słuchu;
 • nadawania znaczenia dźwiękom;
 • lokalizacji źródła dźwięku, rozpoznawania cech dźwięku;
 • rozpoznawania i odtwarzania rytmów;
 • rozwijające słuch fonemowy i fonematyczny;
 • koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej;
 • pamięci i koncentracji uwagi słuchowej;
 • kształtujące mowę dziecka z zaburzeniami słuchu; surdo1
 • rozwijające zasób słownika biernego i czynnego;
 • doskonalące umiejętności gramatyczno-eksykalne;
 • doskonalące sprawność artykulacyjną;
 • kształtujące umiejętność wypowiadania się;
 • doskonalące umiejętności z zakresu języka polskiego (w zależności od wieku dziecka).

 

     Zajęcia dostosowane są do wieku i poziomu umiejętności dziecka.
Celem zajęć surdopedagogicznych jest doskonalenie umiejętności komunikacji, wzbogacanie słownictwa i poprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie.

surdo2

Terapia logopedyczna obejmuje zaburzenia mowy i wady wymowy, m.in.:logop1

· opóźniony rozwój mowy – obejmuje stymulację rozwoju mowy i wszechstronne usprawnianie funkcji mowy, poprzez właściwe wzorce językowe, życzliwą postawę i atmosferę dąży się do stworzenia optymalnych warunków do rozwoju mowy,

· terapia zaburzeń mowy i komunikacji – o typie afazji, autyzmu, mutyzmu; terapia dzieci z dysfunkcjami OUN – obejmuje usprawnianie procesu komunikacji w stopniu umożliwiającym mu radzenie sobie w życiu, kontakt z otoczeniem, także poprzez alternatywne formy komunikowania się (np. gesty, piktogramy),

·  terapia jąkania (niepłynności mowy),

· terapia różnych rodzajów dyslalii – wad wymowy (np. seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna) – celem terapii wad wymowy jest usunięcie niewłaściwych form realizacji głosek i zastąpienie ich poprawnymi, a następnie utrwalenie kolejno w mowie kontrolowanej i spontanicznej.

Czytaj więcej: TERAPIA LOGOPEDYCZNA

1. Ćwiczenia usprawniające język:

-      wysuwanie języka do przodu, unoszenie go na górną wargę, opuszczanie do brody

-      kierowanie języka w kąciki ust (w kierunku lewego i prawego ucha)

-      oblizywanie podniebienia od górnych zębów do podniebienia miękkiego

-      dotykanie czubkiem języka górnych zębów i górnej wargi oraz dolnych zębów i wargi

-      zwijanie języka w rulonik

-      mlaskanie czubkiem języka, mlaskanie środkiem języka, przyssanie języka do podniebienia przy szeroko otwartych ustach (ssania cukierka).

 

Czytaj więcej: PRZYKŁADY ĆWICZEŃ LOGOPEDYCZNYCH