W Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 6 w Kołobrzegu funkcjonuje gabinet logopedyczny i suro –tyflo- pedagogiczny.

            Prowadzi się tu terapię wielorakich zaburzeń mowy wynikających z niepełnoprawności intelektualnej stopnia lekkiego, umiarkowanego i znacznego, z MPD, autyzmu, niedosłuchu oraz z występujących w zespole Downa anomalii anatomicznych i funkcjonalnych aparatu artykulacyjnego jak również terapię zaburzeń poprawnej wymowy u dzieci  w wieku przedszkolnym.

            Cele oddziaływań logopedycznych zależne są więc od rodzaju zaburzeń jakie wykazują dzieci – przedszkolaki.

Zadania terapeutyczne logopedy i surdo – tyflo- pedagoga są bardzo zróżnicowane i dotyczą zarówno dzieci mówiących jak i niemówiących, słyszących  i z wadami słuchu oraz tych z różnorodnymi zaburzeniami wzroku.

Podczas zajęć terapeuta:
- usprawnia aparat artykulacyjny,
- prowadzi korekcję wad wymowy,
- prowadzi korekcję wad wzroku,
- kształtuje przywracanie sprawności uszkodzonego zmysłu słuchu,
- przywracanie sprawności psychicznej przez usprawnianie procesów poznawczych.
- rozwija słownictwo,
- kształtuje umiejętność budowania zdań,
- rozwija sprawności komunikacyjne – społeczne, pragmatyczne i sytuacyjne.
- skupia się w sposób szczególny na rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej naszych podopiecznych. Dąży do takiego usprawnienia ich umiejętności porozumiewania się aby ta umiejętność (słowna czy bezsłowna) umożliwiała im samodzielne radzenie sobie w zakresie przekazywania informacji dotyczących własnych potrzeb, preferencji, doświadczeń.

            W pracy z dziećmi z ciężkimi zaburzeniami w porozumiewaniu się logopeda stosuje metody wspomagające i alternatywne.

Prowadzi terapię w oparciu o:
- gesty i symbole Programu Rozwoju Komunikacji- Makaton,
- programy wspomagania kompetencji komunikacyjnej autorstwa Magdaleny Grycman,
- elementy Metody Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne,
- elementy metody migowej (podstawy języka migowego),
- Fonogesty,
- elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
- elementy metody werbo – tonalnej,
- elementy metody integracji sensorycznej (SI).

W ramach zajęć logopedycznych realizowany jest program własny:
Stymulowanie  rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym” przeznaczony do realizacji również z dziećmi wymagającymi terapii w zakresie podstawowych funkcji takich jak żucie i połykanie: dzieci niemówiących, dzieci których artykulacja jest wyraźnie zamazana, mowa ograniczona do zdań dwuwyrazowych lub tylko do kilku słów, dzieci o ubogim zasobie leksykalnym.

 

Gabinet wyposażony jest w szeroką gamę programów komputerowych wspomagających

i uatrakcyjniających terapię mowy: 
- rozwijające komunikację i poszerzających słownictwo – Obrazkowy słownik tematyczny;
- służące terapii opóźnionego rozwoju mowy i specyficznych zaburzeń rozwoju języka – Zabawy słowem;
- stymulujące ekspresję głosową- LOGO-gry, Mówiące obrazki,
- służące diagnozie i terapii logopedycznej – Logopedia,
- programy wspomagające rozwój dziecka,
- Służące diagnozie i terapii logopedycznej uczniów z zaburzeniami słuchu – Test przesiewowy do badania słuchu,
- Służące diagnozie i terapii logopedycznej uczniów z zaburzeniami wzroku – Test przesiewowy do badania wzroku.

Terapia logopedyczna jest prowadzona w oparciu o szczegółową ocenę mowy, do której wykorzystuje się następujące narzędzia diagnostyczne:
• „AFA- Skala, A Paluch  E Drewniak- Wołosz
• „Test Sprawności Językowej”, Zbigniew Tarkowski
• „Kwestionariusz badania mowy”, B. Bielewicz, B. Zioło,
• „Kwestionariusz badania mowy” G. Demel,
• „Słuch fonemowy i fonetyczny” B. Rocławski.

Dla każdego dziecka objętego terapią logopeda opracowuje indywidualny program terapii logopedycznej, surdopedagogiczne i tyflopedagogicznej.

 


Specjalisci - neurologopedzi pracują codziennie w godzinach od 7.00 do 15.30