Zajęcia otwarte

Data: 08.04.2019r. ( piątek )

Godzina: 11.30

Temat zajęć: Palmy wielkanocne

Proszę przygotować:

 • gałązki, bazie, kolorowe wstążki, kijki, bukszpan, kolorowa bibuła, ozdoby wielkanocne, elementy dekoracyjne, tasiemki itp.

Cele: rozwijanie zainteresowań plastycznych, obserwacja dziecka na tle grupy, współpraca w grupie

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Konsultacje indywidualne z wychowawcą dla rodziców odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca

godz. 15.00 – 16.00

GRUPA I, plan pracy;

uwzględniający sposoby realizowania kształcenia na odległość, zawierający informacje dla rodziców o dostępnych materiałach a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu, z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych dzieci

od 26.03.do 10.04.2020R., rok szkolny 2019/2020

TEMAT KOMPLEKSOWY

DATA

PROPONOWANY TEMAT ZAJĘĆ KIERUNKOWYCH

I NIEKIERUNKOWYCH

CELE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ, PROGRAMU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I IPET-ów

WIOSNA NA WSI”

26.03 – 30.04..2020

I. Zajęcia dydaktyczne

 1. Słuchanie wiersza F. Kobryńczuka„ Rówieśniczki”
 1. Zabawy przy piosence „Dziwne rozmowy”
 1. Ćwiczenia w liczeniu „Kapuściana głowa”
 1. Kwoka i kurczątka” – malowanie farbami plakatowymi
 1. Zabawa z wykorzystaniem koca animacyjnej „Ptaki”

6.Zabawa dydaktyczna „Dzień i noc”

7.Zestaw zabaw ruchowych „Tor przeszkód”

- odpowiada na pytania

- wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu

- wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi

- słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela

- wyrażanie muzyki ruchem

- słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich

- liczenie palców, przedmiotów

- liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika

- rozwijanie zainteresowań plastycznych

- nabywanie sprawności manualnej

- poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi

 • wspomaganie rozwoju ruchowego

- organizacja czasu i przestrzeni

- uczestniczenie w zabawach ruchowych kształtujących postawę

Święta Wielkanocne

06.04 – 10.04.2020

I. Zajęcia dydaktyczne

 1. Słuchanie wiersza H. Matery „Wielkanoc” - wskazywanie obrazków związanych tematycznie z Wielkanocą.
 1. Świąteczne porządki krasnali”– ćwiczenia w liczeniu
 1. Zabawa przy piosence „Kurczątka”, ilustrowanie piosenki ruchem
 1. Pisanka”– naklejanie na szablon jajka elementów wyciętych ozdobnymi dziurkaczami
 1. Zestaw zabaw ruchowych bieżnych – szybka reakcja na umówiony sygnał

- odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego

- wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu

- kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia

- uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych

- rytmiczne poruszanie się przy muzyce

- nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni)

- uczestniczenie w zabawach ruchowych kształtujących postawę

Opracowanie: Anna Pniewska, Emilia Żelazny, dnia 25.03.2020r.

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI – GRUPA I

na rok szkolny 2019/2020

Lp. FORMA WSPÓŁPRACY TERMIN REALIZACJI CELE
1. Zebranie organizacyjne wrzesień

- omówienie przez p. dyr. spraw związanych z odpłatnością (nowe umowy) oraz ubezpieczenie dzieci, zajęcia dodatkowe, organizacja w roku szk.2019/2020

- zapoznanie z podstawą programową, obowiązującymi programami wychowawczo-dydaktycznymi

- sprawy organizacyjne (wybór Rady Oddziałowej,  Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci-upoważnienia)

 2. Zebranie grupowe październik

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci;

- informacja o wynikach diagnozy wstępnej;

- sprawy bieżące

3. Zajęcia otwarte dla rodziców grudzień/marzec - możliwość zaobserwowania swojego dziecka w działaniu na tle grupy
4. Zebranie grupowe maj /czerwiec

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci    - diagnoza końcowa

- podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym

- podsumowanie pracy R. R.

5. Rozmowy indywidualne z rodzicami praca ciągła

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń

- przekazywanie informacji o dziecku

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

6. Kącik dla rodziców – tablica informacyjna praca ciągła

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej

- prezentacja tekstów wierszy, piosenek aktualnie poznanych przez dzieci

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach, wycieczkach

7. Ekspozycja prac plastycznych systematycznie

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci

- informowanie o tematyce zajęć

8. Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne sukcesywnie wg harmonogramu imprez

- włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole

- promocja przedszkola w środowisku lokalnym

9. Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy  i  przedszkola cały rok szkolny

- pomoc rzeczowa rodziców przy organizacji, imprez, akcji

- pomoc rodziców przy urządzaniu sali

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajęć

Opracowanie: Anna  P.