PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI – GRUPA I

rok szkolny 2017/2018

LP

FORMA

WSPÓŁPRACY

TERMIN REALIZACJI CELE
 1.

Spotkania adaptacyjne

maj/czerwiec

- zapoznanie dzieci i rodziców 
ze środowiskiem przedszkolnym, nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi

 - uczestnictwo dzieci i rodziców 
w zajęciach integracyjnych, zabawach ruchowych, muzycznych i plastycznych

- przeprowadzenie badania ankietowego nt. dzieci

2. 

Zebranie organizacyjne

wrzesień

- omówienie przez p. dyr. spraw związanych z odpłatnością (nowe umowy) oraz zajęcia dodatkowe

- zapoznanie z nową podstawą programową, obowiązującymi programami wychowawczo-dydaktycznymi

- sprawy organizacyjne (wybór Rady Oddziałowej,  Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci -upoważnienia)

3. 

Zajęcia otwarte dla rodziców

październik/grudzień

marzec/kwiecień

- możliwość zaobserwowania swojego dziecka w działaniu na tle grupy

4. 

Zebranie grupowe

październik

luty

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci

 5.

Zebranie grupowe

maj/czerwiec

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci

- przekazanie sprawozdania z realizacji zadań planu rocznego

- podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym

- podsumowanie pracy R. R.

6. 

Rozmowy indywidualne z rodzicami

praca ciągła

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń

- przekazywanie informacji o dziecku

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

7. 

Kącik dla rodziców – tablica informacyjna

praca ciągła

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej

- prezentacja tekstów wierszy, piosenek aktualnie poznanych przez dzieci

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach, wycieczkach

 8. Ekspozycja prac plastycznych systematycznie

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci

- informowanie o tematyce zajęć

9.  Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne sukcesywnie wg harmonogramu imprez

- włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole

- promocja przedszkola w środowisku lokalnym

10.  Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy i przedszkola

cały rok szkolny

- pomoc rodziców przy urządzaniu sali

- pomoc rzeczowa rodziców przy organizacji, imprez, akcji

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajęć