PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI – GRUPA I

na rok szkolny 2019/2020

Lp. FORMA WSPÓŁPRACY TERMIN REALIZACJI CELE
1. Zebranie organizacyjne wrzesień

- omówienie przez p. dyr. spraw związanych z odpłatnością (nowe umowy) oraz ubezpieczenie dzieci, zajęcia dodatkowe, organizacja w roku szk.2019/2020

- zapoznanie z podstawą programową, obowiązującymi programami wychowawczo-dydaktycznymi

- sprawy organizacyjne (wybór Rady Oddziałowej,  Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci-upoważnienia)

 2. Zebranie grupowe październik

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci;

- informacja o wynikach diagnozy wstępnej;

- sprawy bieżące

3. Zajęcia otwarte dla rodziców grudzień/marzec - możliwość zaobserwowania swojego dziecka w działaniu na tle grupy
4. Zebranie grupowe maj /czerwiec

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci    - diagnoza końcowa

- podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym

- podsumowanie pracy R. R.

5. Rozmowy indywidualne z rodzicami praca ciągła

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń

- przekazywanie informacji o dziecku

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

6. Kącik dla rodziców – tablica informacyjna praca ciągła

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej

- prezentacja tekstów wierszy, piosenek aktualnie poznanych przez dzieci

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach, wycieczkach

7. Ekspozycja prac plastycznych systematycznie

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci

- informowanie o tematyce zajęć

8. Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne sukcesywnie wg harmonogramu imprez

- włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole

- promocja przedszkola w środowisku lokalnym

9. Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy  i  przedszkola cały rok szkolny

- pomoc rzeczowa rodziców przy organizacji, imprez, akcji

- pomoc rodziców przy urządzaniu sali

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajęć

Opracowanie: Anna  P.