Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc czerwiec:

 

1.„Święto dzieci” - podawanie swojego imienia, nazwiska; określanie swoich ulu­bionych zabaw, zajęć; współdecydowanie o ubiorze, wyborze za­bawek, zabaw; stosowanie form grzecznościowych względem siebie, dzieci, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na uli­cy)

2.„Po łące biega lato” -

3.„Bezpieczne wakacje” - poznawanie sytuacji zagrażających bezpie­czeństwu: oddalanie się od rodzi­ców (opiekunów); bawienie się w miej­scach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy; zabawy różnymi źró­dłami ognia; rozmawianie z obcymi ludźmi (niepodawanie danych osobowych oraz nieprzekazywanie informacji na temat rodziny), odchodzenia z nimi; zbliżania się do niezna­nych zwierząt, zwłasz­cza psów; bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw.

4.„Niech żyją wakacje …” - poznawanie wy­branych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrzne­go; poznawanie ważniej­szych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych.

„Żabka” – piosenka

Jam jest żabka, tyś jest żabka.
My nie mamy nic takiego:
Tylko łapki, tylko łapki,
Skrzydełka żadnego.

U-ła-kła-kła! U-ła-kła-kła!

U-ła-u-ła! Kła-kła!


Tyś jest żabka, jam jest żabka.
My nie mamy nic takiego:
Tylko łapki, tylko łapki,
Skrzydełka żadnego.

U-ła-kła-kła! U-ła-kła-kła!

U-ła-u-ła! Kła-kła!