• profil konstrukcyjno – techniczny

Cel główny:

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne zabawy konstrukcyjne i techniczne.

 

Cele szczegółowe:

-  rozwijanie potrzeby tworzenia;

-  stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik łączenia różnych materiałów;

-  rozwijanie kreatywności;

-  odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności;

-  bezpieczne posługiwanie się narzędziami i przyborami;

-  kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole;

-  doskonalenie sprawności manualnej; 

  wdrażanie do właściwego planowania i organizowania działań;

-  budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy.

 

Metody:

-  działania praktycznego,

-  zadań stawianych dziecku,

-  doświadczeń i eksperymentowania,

-  pokazu i obserwacji,

-  objaśnienie i instrukcja,

 

Formy:

-  praca indywidualna

-  praca w grupach

-  praca w zespołach

 

Zajęcia odbywać się będą 1 raz w miesiącu.

 Plan działań edukacyjnych

Temat Termin realizacji Uwagi

„Dary jesieni – jesienne konstrukcje” – zajęcia otwarte

- tworzenie kompozycji z wykorzystaniem materiału przyrodniczego

wrzesień
„Muchomorek”  - łączenie ze sobą papieru i plastiku październik
„Jak zrobić Gniotka?” – zabawkę odstresowującą i wprawiającą w dobry nastrój listopad
„Papier do pakowania prezentów” – stemplowanie warzywami grudzień
„Kolorowe szybki” –poznanie zjawiska zamarzania wody styczeń
„Tańczący bałwanek” – cięcie nożyczkami po linii luty
„Bazie”  - tworzenie przestrzennych kompozycji z wykorzystaniem popcornu marzec
„Tęcza” – wyklejanka z plasteliny kwiecień
„Latający ptaszek” – zabawy maj
„Lody na patyku” – ozdabianie różnorodnym materiałem: koraliki, cekiny, tasiemki czerwiec

W każdą pierwszą środę miesiąca zapraszamy na indywidualne konsultacje chętnych zainteresowanych rodziców.

Nauczyciel wychowawca – Wioletta Kosidło w godz. 15.00 – 15.30

Nauczyciel wspomagający – Małgorzata Mróz w godz. 8.00 – 8.30

Jeżeli zaistniałaby potrzeba konsultacji  w innym terminie to prosimy o kontakt telefoniczny  94 35 242 88 lub osobisty w celu ustalenia  terminu spotkania.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc czerwiec:

 1.„Znam różne zawody” - poznawanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola – poznawanie czynno­ści, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwró­cenie uwagi na ubiór tych osób.

2.„Po łące biega lato” -

3.„Bezpieczne wakacje” - poznawanie sytuacji zagrażających bezpie­czeństwu: oddalanie się od rodzi­ców (opiekunów); bawienie się w miej­scach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy; zabawy różnymi źró­dłami ognia; rozmawianie z obcymi ludźmi (niepodawanie danych osobowych oraz nieprzekazywanie informacji na temat rodziny), odchodzenia z nimi; zbliżania się do niezna­nych zwierząt, zwłasz­cza psów; bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw.

4.„Niech żyją wakacje …” - poznawanie wy­branych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrzne­go; poznawanie ważniej­szych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych.

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI – GRUPA II

rok szkolny 2018/2019

 

LP

FORMA

WSPÓŁPRACY

TERMIN REALIZACJI CELE
 

Zebranie organizacyjne

wrzesień

- omówienie przez p. dyr. spraw związanych z odpłatnością (nowe umowy) oraz zajęcia dodatkowe

- obowiązującymi programami wychowawczo-dydaktycznymi

- sprawy organizacyjne (wybór Rady Oddziałowej,  Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci -upoważnienia)

 

Zajęcia otwarte dla rodziców:

„Jesienne stroiki”

„Pyszne witaminki – wiosenne kanapki”

wrzesień/październik

marzec/kwiecień

- możliwość zaobserwowania swojego dziecka w działaniu na tle grupy

- rozwijanie zainteresowań konstrukcyjno-technicznych dzieci

- poznawanie wyglądu, smaku, zapach niektórych składników

 

Zebranie grupowe

październik

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci

 

Zebranie grupowe

maj/czerwiec

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci

- przekazanie sprawozdania z realizacji zadań planu rocznego

- podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym

- podsumowanie pracy Rady Rodziców

 

Rozmowy indywidualne z rodzicami

praca ciągła

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń

- przekazywanie informacji o dziecku

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

 

Kącik dla rodziców – tablica informacyjna

praca ciągła

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej

- prezentacja tekstów wierszy, piosenek aktualnie poznanych przez dzieci

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach, wycieczkach

  Ekspozycja prac plastycznych systematycznie

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci

- informowanie o tematyce zajęć

  Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne sukcesywnie wg harmonogramu imprez

- włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole

- promocja przedszkola w środowisku lokalnym

  Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy i przedszkola

cały rok szkolny

- pomoc rodziców przy urządzaniu sali

- pomoc rzeczowa rodziców przy organizacji, imprez, akcji

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajęć