Zajęcia otwarte w roku szkolnym 2019/2020

uzgodnione podczas zebrania z rodzicami w dniu 4.09.2019r.

grupa II

Temat zajęcia Termin Potrzebne artykuły
Łańcuchy choinkowe I połowa grudnia Kolorowy papier miękki, nożyczki, klej
Kartki Wielkanocne I połowa kwietnia Bloki rysunkowy, blok techniczny, nożyczki, klej, ozdobne szablony, kartki ozdobne, tasiemki, życzenia, dekoracje wielkanocne płaskie

                                                                               Aleksandra Kamińska

 

  • profil konstrukcyjno – techniczny

Cel główny:

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne zabawy konstrukcyjne i techniczne.

 

Cele szczegółowe:

-  rozwijanie potrzeby tworzenia;

-  stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik łączenia różnych materiałów;

-  rozwijanie kreatywności;

-  odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności;

-  bezpieczne posługiwanie się narzędziami i przyborami;

-  kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole;

-  doskonalenie sprawności manualnej; 

  wdrażanie do właściwego planowania i organizowania działań;

-  budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy.

 

Metody:

-  działania praktycznego,

-  zadań stawianych dziecku,

-  doświadczeń i eksperymentowania,

-  pokazu i obserwacji,

-  objaśnienie i instrukcja,

 

Formy:

-  praca indywidualna

-  praca w grupach

-  praca w zespołach

 

Zajęcia odbywać się będą 1 raz w miesiącu.

 Plan działań edukacyjnych

Temat Termin realizacji Uwagi

„Dary jesieni – jesienne konstrukcje” – zajęcia otwarte

- tworzenie kompozycji z wykorzystaniem materiału przyrodniczego

wrzesień
„Muchomorek”  - łączenie ze sobą papieru i plastiku październik
„Jak zrobić Gniotka?” – zabawkę odstresowującą i wprawiającą w dobry nastrój listopad
„Papier do pakowania prezentów” – stemplowanie warzywami grudzień
„Kolorowe szybki” –poznanie zjawiska zamarzania wody styczeń
„Tańczący bałwanek” – cięcie nożyczkami po linii luty
„Bazie”  - tworzenie przestrzennych kompozycji z wykorzystaniem popcornu marzec
„Tęcza” – wyklejanka z plasteliny kwiecień
„Latający ptaszek” – zabawy maj
„Lody na patyku” – ozdabianie różnorodnym materiałem: koraliki, cekiny, tasiemki czerwiec

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2019/2020

Informuję, iż konsultacje dla rodziców z wychowawcą grupy odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. 15.00 – 15.30.

                                                                                                                                 Aleksandra Kamińska

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPA II

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

Tydzień I Nasza grupa 2.09 – 6.09.2019r.

Podawanie informacji o sobie

- podawanie swojego imienia, nazwiska

- określanie swoich ulu­bionych zabaw, zajęć

- samodzielne wykony­wanie czynności samo­obsługowych

-  ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miej­scu w szatni

- zakładanie ubrań, bu­tów

- korzystanie  z toalety

- spożywanie posiłków – prawidłowe posługi­wanie się łyżką i wi­delcem.

Współtworzenie przyja­znej atmosfery w grupie

- poznawanie imion i na­zwisk dzieci z grupy

-przestrzeganie wspól­nie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

 

Tydzień II Jestem przedszkolakiem 9.09 – 13.09.2019r.

Podawanie informacji o sobie

– podawanie swojego imienia, nazwiska

– określanie swoich ulu­bionych zabaw, zajęć

– samodzielne wykony­wanie czynności samo­obsługowych

– ściąganie ubrań, bu­tów, umieszczanie ich w wyznaczonym miej­scu w szatni

– zakładanie ubrań, bu­tów

– korzystanie z toalety

– spożywanie posiłków – prawidłowe posługi­wanie się łyżką i wi­delcem.

Współtworzenie przyja­znej atmosfery w grupie

– poznawanie imion i na­zwisk dzieci z grupy

– przestrzeganie wspól­nie ustalonych umów  i zasad regulujących współżycie w grupie.

 

Tydzień III Bezpieczny przedszkolak 16.09 – 20.09.2019r.

Środki transportu

- poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego

- poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków dro­gowych

- zaznajamianie z zasa­dami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek.

 

Tydzień IV Nadeszła jesień 23.09 – 27.09.2019r.

Poznajemy przyrodę

Jesień

– oglądanie drzew znaj­dujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnienie zjawiska usychania liści

– zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyro­dy; wykorzystywanie owoców
w działalności plastycznej, technicz­nej, matematycznej, muzycznej oraz w inny, niestandardowy sposób

– poznawanie wybranych przedstawicieli grzy­bów jadalnych (boro­wik, pieprznica jadalna, maślak) i niejadalnych (muchomor sromotni­kowy)

– pokazywanie na wy­branych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana) jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasy­piają); zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI – GRUPA II

rok szkolny 2019/2020

LP

FORMA

WSPÓŁPRACY

TERMIN REALIZACJI CELE
1. Zebranie organizacyjne wrzesień

- omówienie przez p. dyr. spraw związanych z odpłatnością (nowe umowy) oraz ubezpieczenie dzieci, zajęcia dodatkowe

- zapoznanie z podstawą programową, obowiązującymi programami wychowawczo-dydaktycznymi

- sprawy organizacyjne (wybór Rady Oddziałowej,  Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci-upoważnienia)

2. Zajęcia otwarte dla rodziców Grudzień/marzec - możliwość zaobserwowania swojego dziecka w działaniu na tle grupy
  Zebranie grupowe

Październik

Luty

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci;

- informacja o wynikach diagnozy wstępnej;

- sprawy bieżące

3. Zebranie grupowe Maj/czerwiec

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci ( diagnoza końcowa)

- podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym

- podsumowanie pracy R. R.

4. Rozmowy indywidualne z rodzicami Praca ciągła

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń

- przekazywanie informacji o dziecku

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

5. Kącik dla rodziców – tablica informacyjna Praca ciągła

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej

- prezentacja tekstów wierszy, piosenek aktualnie poznanych przez dzieci

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach, wycieczkach

6. Ekspozycja prac plastycznych systematycznie

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci

- informowanie o tematyce zajęć

7. Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne Sukcesywnie wg harmonogramu imprez

- włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole

- promocja przedszkola w środowisku lokalnym

8. Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy i przedszkola Cały rok szkolny

- pomoc rzeczowa rodziców przy organizacji, imprez, akcji

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajęć

Sporządziła: Aleksandra Kamińska