ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

GRUPA II

NA MIESIĄC STYCZEŃ

 

Tydzień I Zwierzęta są głodne 7.01 – 10.01.2020r.

Poznajemy przyrodę

Zima

– dokarmianie i dopa­janie zwierząt w trud­nych, zimowych wa­runkach

– nazywanie ptaków od­wiedzających karmnik

– zwrócenie uwagi na ostrożność w kontak­tach z chorymi zwie­rzętami, np. ptakami

– rozpoznawanie wy­branych zwierząt po śladach na śniegu.

Tydzień II Zimowe zabawy 13.01 – 17.01.2020r.

Poznajemy przyrodę

Zima

– obserwowanie zmian zachodzących w przy­rodzie zimą; zwraca­nie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zi­mowej szacie

– poznawanie wybranych właściwości fizycz­nych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.

Nasze bezpieczeństwo na co dzień

Uświadomienie niebez­pieczeństw wynikających z nieprzestrzegania za­kazów

– poznawanie sytuacji zagrażających bezpie­czeństwu: bawienia się

w miej­scach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie.

Tydzień III Moja babcia i mój dziadek 20.01 – 31.01.2020r.

Nasze rodziny

Podawanie informacji na temat swojej rodziny

– nazywanie członków bliższej i dalszej ro­dziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek

– podawanie powiązań między członkami rodziny, np. babcia to mama mamy lub mama taty.

Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym

– uczestniczenie w krót­kich programach arty­stycznych.