ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

GRUPA II

NA MIESIĄC LUTY

 

Tydzień I Tak nam mija czas 3.02 – 7.02.2020

Nasza edukacja mate­matyczna

Organizacja przestrzeni i czasu

– dostrzeganie rytmicz­nej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy

– nazywanie pór dnia: rano, południe, popołu­dnie, wieczór, noc.

Tydzień II i III ( ferie zimowe ) W krainie baśni 10.02 – 21.02.2020

Interesujemy się książ­ką

Wzbudzanie zaintereso­wania literaturą

– słuchanie wierszy, opo­wiadań, baśni polskich

– odpowiadanie na pyta­nia dotyczące utworu literackiego

– recytowanie, indywi­dualnie i zespołowo, krótkich wierszy.

W świecie sztuki. Lite­ratura

i czasopisma

Kontakt z literaturą i cza­sopismami

– oglądanie wybranych pozycji z literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilu­stracje, obrazki

– słuchanie czytanych przez nauczyciela lub lektora fragmentów lite­ratury z odpowiednią in­tonacją i odpowiednim natężeniem głosu; zwra­canie uwagi na piękno języka polskiego.

Tydzień IV Czy jesteśmy sami w kosmosie? 24.02 – 28.02.2020

Nasza Ziemia

Poznawanie świata

– poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus; słuchanie ciekawostek na ich temat

– gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem

– poznawanie zawodów związanych z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma.