ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPA II

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

Tydzień I Nasza grupa 2.09 – 6.09.2019r.

Podawanie informacji o sobie

- podawanie swojego imienia, nazwiska

- określanie swoich ulu­bionych zabaw, zajęć

- samodzielne wykony­wanie czynności samo­obsługowych

-  ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miej­scu w szatni

- zakładanie ubrań, bu­tów

- korzystanie  z toalety

- spożywanie posiłków – prawidłowe posługi­wanie się łyżką i wi­delcem.

Współtworzenie przyja­znej atmosfery w grupie

- poznawanie imion i na­zwisk dzieci z grupy

-przestrzeganie wspól­nie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

 

Tydzień II Jestem przedszkolakiem 9.09 – 13.09.2019r.

Podawanie informacji o sobie

– podawanie swojego imienia, nazwiska

– określanie swoich ulu­bionych zabaw, zajęć

– samodzielne wykony­wanie czynności samo­obsługowych

– ściąganie ubrań, bu­tów, umieszczanie ich w wyznaczonym miej­scu w szatni

– zakładanie ubrań, bu­tów

– korzystanie z toalety

– spożywanie posiłków – prawidłowe posługi­wanie się łyżką i wi­delcem.

Współtworzenie przyja­znej atmosfery w grupie

– poznawanie imion i na­zwisk dzieci z grupy

– przestrzeganie wspól­nie ustalonych umów  i zasad regulujących współżycie w grupie.

 

Tydzień III Bezpieczny przedszkolak 16.09 – 20.09.2019r.

Środki transportu

- poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego

- poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków dro­gowych

- zaznajamianie z zasa­dami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek.

 

Tydzień IV Nadeszła jesień 23.09 – 27.09.2019r.

Poznajemy przyrodę

Jesień

– oglądanie drzew znaj­dujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnienie zjawiska usychania liści

– zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyro­dy; wykorzystywanie owoców
w działalności plastycznej, technicz­nej, matematycznej, muzycznej oraz w inny, niestandardowy sposób

– poznawanie wybranych przedstawicieli grzy­bów jadalnych (boro­wik, pieprznica jadalna, maślak) i niejadalnych (muchomor sromotni­kowy)

– pokazywanie na wy­branych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana) jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasy­piają); zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.