Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc czerwiec:

 1.„Znam różne zawody” - poznawanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola – poznawanie czynno­ści, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwró­cenie uwagi na ubiór tych osób.

2.„Po łące biega lato” -

3.„Bezpieczne wakacje” - poznawanie sytuacji zagrażających bezpie­czeństwu: oddalanie się od rodzi­ców (opiekunów); bawienie się w miej­scach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy; zabawy różnymi źró­dłami ognia; rozmawianie z obcymi ludźmi (niepodawanie danych osobowych oraz nieprzekazywanie informacji na temat rodziny), odchodzenia z nimi; zbliżania się do niezna­nych zwierząt, zwłasz­cza psów; bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw.

4.„Niech żyją wakacje …” - poznawanie wy­branych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrzne­go; poznawanie ważniej­szych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych.