W każdy pierwszy piątek  miesiąca od godz. 15 do 15.30 zapraszamy na indywidualne konsultacje chętnych zainteresowanych Rodziców.

                                      Wychowawca : Justyna Wysok

                                      Nauczyciel wspomagający : Aleksandra Siewiera

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI GRUPA III ROK SZKOLNY 2017  –  2018r.

L.P

FORMA WSPÓŁPRACY

TERMIN REALIZACJI

CELE

       

1.

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

WRZESIEŃ

- omówienie przez p. dyr. spraw związanych z odpłatnością (nowe umowy) oraz ubezpieczenie dzieci, zajęcia dodatkowe

- zapoznanie z nową podstawą programową, obowiązującymi programami wychowawczo-dydaktycznymi

- sprawy organizacyjne (wybór Rady Oddziałowej,  Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci-upoważnienia)

2. ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW

Grudzień//Styczeń

Kwiecień

- obserwacja swojego dziecka w działaniu na tle grupy

3.

ZEBRANIA GRUPOWE

Październik / Luty

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci

4.

ZEBRANIA GRUPOWE

Maj/ Czerwiec

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci

 - przekazanie sprawozdania z realizacji zadań planu rocznego

- podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym

- podsumowanie pracy R. R.

5.

Rozmowy indywidualne z rodzicami

Na bieżąco

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń

- przekazywanie informacji o dziecku

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

6.

Kącik dla rodziców- tablica informacyjna

Na bieżąco

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej

- prezentacja tekstów wierszy, piosenek aktualnie poznanych przez dzieci

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach, wycieczkach

7.

Wystawa prac plastycznych

 Na bieżąco

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci

- informowanie o tematyce zajęć

8.

Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne

Sukcesywnie według harmonogramu uroczystości

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole

- promocja przedszkola w środowisku lokalnym

-  włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości

9.

Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy i przedszkola

Cały rok szkolny

- pomoc rzeczowa rodziców przy organizacji, imprez, akcji

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajęć

Opracowała:  J. Wysok

 

 

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY

ZIMA ,ZIMA ZA OKNAMI……” 05.02.2018 – 09.02.2018

 • Obserwowanie przyrody zimą, uświadomienie zachodzących zmian w związku z różnymi zjawiskami atmosferycznymi
 • Rozwijanie postawy „w zdrowym ciele zdrowy duch” poprzez spacery i zabawy na powietrzu-utrwalenie bezpiecznych zabaw na śniegu.
 • Rozwijanie umiejętności poznawczych poprzez zabawy za śniegiem,
 • Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie poprzez wspólne zabawy,
 • Doskonalenie umiejętności porównywanie liczebności zbiorów.

MIESZKAMY W EUROPIE 12.02.2018 – 16.02.2018

 • Przybliżenie postaci i muzyki Fryderyka Chopina
 • Poznanie flagi Unii Europejskiej i nazwy krajów, które do niej należą
 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8
 • Rozwijanie sprawności manualnych podczas wykonywania pracy plastycznej
 • Zapoznanie z baśnią danego kraju europejskiego

WSPÓLNA ZABAWA  19.02.2018 – 23.02.2018

Doskonalenie słuchu fonemowego.

 • Integrowanie się w grupie
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat.
 • Rozbudzanie wyobraźni przestrzennej.
 • Utrwalenie liczebników głównych i porządkowych.
 • Doskonalenie sprawności malej i dużej motoryki.

NIE JESTEM SAM, WIELU KOLEGÓW MAM 26.02.2018 – 02.03.2018

 • Poznanie sposobów pomagania i wspierania innych oraz cech dobrego kolegi
  • Nabywanie wrażliwości na potrzeby innych.
  • Rozwijanie umiejętności dokonywania oceny zachowań.
  • Uświadomienie potrzeby wzajemnej życzliwości i empatii.
  • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w oparciu o wysłuchany tekst .

WIERSZ Bałwan

Gdy wychodzimy z samego rana,
Ulepić w parku wielkiego bałwana,
Ja, mama, tata, no i mój brat,
Pokryty śniegiem jest cały świat.

Bierzemy garnek, marchew, guziki,
Po drodze tata znajduje patyki.
I choć niecierpliwi i pełni zapału,
Śniegowe kule lepimy pomału.

Największą z nich ulepił nasz tata
I będzie chyba stała do lata!
Niewiele mniejszą zrobiła mama,
Będzie to brzuch naszego bałwana.