Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu

 

 

 

 

Program zajęć Koła Sportowego w grupie iv 2018/2019

                             

WSTĘP

Wiek przedszkolny to okres wzmożonego rozwoju i wzrostu organizmu dziecka. Ruch jest nieodzownym elementem poprawiania zdrowia, rozwijania sprawności, nabywania doświadczeń, kształtowania nawyków, postaw i umiejętności. Wiek przedszkolny jest nazywany złotym wiekiem motoryczności. Ruch jest dla dziecka niezbędnym warunkiem rozwoju fizycznego, społecznego i psychicznego. Celem wychowania przedszkolnego jest m.in. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcenie do uczestnictwa w grach i zabawach ruchowych. Sprawność ruchowa u przedszkolaka rozwija się poprzez nabywanie doświadczeń i nawyków ruchowych miedzy innymi w działalności sportowej. Aktywność ruchowa wzmacnia cały organizm dziecka, kształtuje i usprawnia wszystkie jego układy, w szczególności nerwowy, wegetatywny i dokrewny. Zabawy i gry ruchowe stanowią ważny element edukacyjny.

Celem Koła Sportowego jest wytworzenie u przedszkolaków zainteresowania i potrzeby regularnej aktywności fizycznej. Sprzyja to rozwojowi dzieci, procentuje w codziennym życiu, ale także sprzyja uprawianiusportu w życiu późniejszym. Zajęcia ruchowe maja zaspakajać biologiczną potrzebę zwiększonej aktywności ruchowej oraz stwarzać dzieciom szerokie możliwości jej realizowania pod fachowym okiem nauczyciela. Założenia wychowania przedszkolnego wynikające z podstawy programowej wskazują na troskę o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność ruchową.

CELE GŁÓWNE:

- kształtowanie i rozwój ogólnej sprawności ruchowej,

- wprowadzenie dzieci w świat kultury fizycznej,

- kształtowanie umiejętności ruchowych: chód, bieg, skok, rzut, pokonywanie przeszkód, wspinanie,

- nauka umiejętności współdziałania w grupie,

- umiejętność przestrzegania zasady fair play w rywalizacji w trakcie gier sportowych,

- zaspokojenie biologicznej potrzeby zwiększonej aktywności ruchowej dzieci 5 i 6 letnich,

- stymulowanie aktywności twórczej dzieci,

- rozwijanie i kształtowanie różnorodnych zainteresowań i zdolności motorycznych dzieci,

- kształtowanie nawyków prozdrowotnych poprzez uczestnictwo w kulturze fizycznej,

- harmonijny i wszechstronny rozwój organizmu, a także kształtowanie prawidłowej postawy ciała,

- profilaktyka wad postawy,

- poznanie zasad higienicznego trybu życia,

- doskonalenie cech motorycznych poprzez różne formy rekreacji ruchowej,

- poznawanie przepisów gier i zabaw,

- kształtowanie umiejętności działania w sytuacjach trudnych, stresujących,

- czerpanie radości i przyjemności z uczestnictwa w zajęciach sportowych.

PRZEKAZ WIADOMOŚCI:

- wpływ aktywności fizycznej na organizm dziecka,

- reguły, zasady, przepisy stosowane w trakcie gier i zabaw,

- przyczyny powstawania wad postawy i ich profilaktyka,

- zdrowe odżywianie i jego wpływ na organizm,

- zasady bezpieczeństwa w trakcie ćwiczeń,

- zasady współzawodnictwa,

- umiejętność posługiwania się właściwą terminologią ćwiczeń,

- zasada fair play w sporcie,

ODDZIAŁYWANIE WYCHOWAWCZE:

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów,

- rozwijanie wiary we własne siły, przełamywanie leków, obaw,

- kształtowanie umiejętności współdziałania zespołowego,

- podporządkowanie się określonym regułom gier i zabaw,

- propagowanie zasady fair play,

- eksponowanie pozytywnych zachowań dzieci.

OSIĄGNIĘCIA DZIECKA:

Dziecko biorący systematyczny udział w zajęciach koła sportowego powinno:

- umieć przyjmować prawidłowa postawę w różnych pozycjach,

- umieć podporządkować się określonym zasadom i regułom gier i zabaw,

- znać wpływ ruchu na organizm człowieka,

- odczuwać potrzebę noszenia stroju gimnastycznego,

- znać właściwą terminologię ćwiczeń, pozycji wyjściowych, ustawień, nazw przyborów,

- umieć prawidłowo korzystać z przyborów i sprzętów gimnastycznych,

- umieć prawidłowo oddychać.

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI:

- nauka podań i chwytów piłki, kozłowania, kopania piłki, rzuty do celu,

- nauka skoków jednonóż, obunóż, pokonywania przeszkód,

- wykorzystanie nauczonych umiejętności w grach i zabawach,

- kształtowanie prawidłowej postawy w pozycji siedzącej, leżącej i stojącej,

- doskonalenie naturalnych form ruchu,

- kształtowanie zręczności, zwinności, skoczności i wytrzymałości,

- umiejętność ustawienia się w kole, szeregu, rzędzie, rozsypce,

- nauka umiejętności prawidłowego oddychania,

METODY REALIZACJI:

- zabawy naśladowcze,

- metoda bezpośredniej celowości ruchu,

- metoda opowieści ruchowej,

- MRR Weroniki Sherborne,

- metoda stacyjna,

- tor przeszkód i ścieżka zdrowia,

- metoda zabawowo-naśladowcza.

ROZKŁAD MATERIAŁU Z UWZGLĘDNIENIEM JEDNOSTEK TEMATYCZNYCH:

- starty z różnych pozycji,

- pokonywanie torów przeszkód,

- przeskoki zawrotne przez ławeczkę,

- gry i zabawy bieżne z przyborami i bez przyboru,

- ćwiczenia równoważne na sprzęcie gimnastycznym i na podłodze,

- skoki wolne z odbicia jednonóż i obunóż w miejscu, marszu i biegu,

- rzuty i chwyty prawą i lewa ręką piłkami o różnej wielkości,

- mini piłka nożna,

- mini piłka koszykowa- koszykówka

- gry i zabawy terenowe,

- kształtowanie zwinności i zręczności poprzez gry i zabawy ruchowe,

- marsze i marszobiegi w terenie,

- ćwiczenia ogólnorozwojowe i oddechowe,

- gry i zabawy ruchowe na plaży, ścieżce zdrowia i na śniegu,

- kształtowanie skoczności.

KOŁO SPORTOWE HARMONOPGRAM ZAJĘĆ

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ NA SALI REHABILITACYJNEJ I TRWAJĄ 30 MINUT. OBOWIĄZUJĄ STROJE SPORTOWE.

TERMIN CEL SPOTKANIA
Wrzesień - 2018r.

1. Zajęcia orientacyjno- porządkowe
2. Gry i zabawy ruchowe z piłkami i woreczkami

 

Październik - 2018r.

1. Gry i zabawy bieżne, skoczne
2. Nauka podań i chwytów piłki.
3. Rzuty do kosz- mini koszykówka
4. Ćwiczenia kopne- wprowadzenie w mini piłkę nożną

 

Listopad - 2018r.

1. Ćwiczenia korekcyjne- profilaktyka wad postawy
2 Ćwiczenia szybkościowe i zwinnościowe na Sali rytmicznej
3. Zajęcia z mini koszykówki
4. Ćwiczenia równoważne i koordynacyjne – tory przeszkód

 

Grudzień- 2018r.

1.Gry i zabawy na czworakach
2. Gry i zabawy rzutne i skoczne
3. Kształtowanie cech motorycznych
4. Wyrabianie zręczności, gibkości, szybkości

 

Styczeń - 2019r.

1. ćwiczenia równoważne i oddechowe
2. Ćwiczenia z zakresu mini koszykówki
3. Ćwiczenia z zakresu mini piłki nożnej
4. Gimnastyka korekcyjna z El. Weroniki Sherborne

 

Luty - 2019r.

1. Gry i zabawy rzutne i chwytne
2. Gry i zabawy bieżne
3. Sporty zimowe- zabawy ruchowe na Sali rytmicznej

Marzec - 2019r. 1. ćwiczenia kopne i rzutne
2. Nauka prawidłowej postawy i chodu
3. Ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe
4. Gry i zabawy z piłkami i woreczkami
Kwiecień - 2019r. 1. Rozwijanie cech motorycznych siły szybkości i zwinności
2. Wyścigi w rzędach
3.Mini piłka nożna
4 Przygotowania do spartakiady i tygodnia sportu.

Maj – 2019 r.

Czerwiec- 2019 r.

1. Mini piłka nożna
2 .Doskonalenie prawidłowej postawy w różnych pozycjach
3. Ćwiczenia bieżne rzutne, chwytne i kopne
4 .Zajęcia ruchowe na plaży w ramach europejskiego tygodnia sportu

 

 

 

Turniej między-przedszkolna piłki nożnej PM7

Spartakiada między-przedszkolna 2019 PM1

Podsumowania , nagrody, wyróżnienia i zakończenia zajęć.

Opracowała:

J. Wysok

Temat Termin Materiały do zajęć
Wykonywanie świątecznych kartek oraz ozdób bożonarodzeniowych Pierwsza połowa grudnia Koraliki, kolorowe tasiemki, naklejki o świątecznej tematyce, kolorowy brokat, kulki, gwiazdki ze styropianu, mikołaje duże i małe, szyszki, makaron (różne wzory w tym kokardki, muszelki, rurki, świderki) , kolorowe spreje (w tym srebrny i złoty), aniołki (zrobione z gipsu, z włóczki, papieru), suszone krążki pomarańczy, cekiny
Pisanki, pisanki… stroiki wielkanocne Pierwsza połowa kwietnia Jajka ze styropianu, koraliki, farbki, kolorowe mazaki, tasiemki, ozdobne kurczaczki, potrzebne materiały do wykonania stroików

Zajęcia otwarte zaplanowane (na zebraniu z rodzicami dn.04.09.2019) w grupie IV na rok szkolny 2019/2020

KONSULTACJE DLA RODZICÓW DZIECI GRUPY IV rok szkolny 2019/2020

Konsultacje indywidualne dla rodziców odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, od godziny 16.00 w sali grupy.

Jeżeli zaistniałaby potrzeba konsultacji rodziców dziecka z grupy IV w rozszerzonym gronie pedagogicznym o nauczyciela wspomagającego i współpracującego , to prosimy o kontakt telefoniczny 094 35 242 88 w celu ustalenia terminu spotkania.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń- grupa IV

 

I. Baśnie, bajki i bajeczki - 02.01.-10.01.2020

1. Swobodne improwizacje słowne i ruchowe do utworów o tematyce zimowej – wyrażanie emocji

2. Pokazywanie( na wybranych przykładach) zwierząt żyjących w różnych środowiskach zimą.

3. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą.

4. Kształtowanie umiejętności liczenia.

5.Zabawy z poznanymi literami.

 

II. Zimą pamiętamy o zwierzętach- 13.01.-17.01.2020

1.Rozpoznawanie i określanie swoich stanów emocjonalnych w czasie zabaw i innych działań.

2.Współtworzenie przyjaznej atmosfery.

3. Porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi.

4. Omawianie życia zwierząt podczas zimy.

5. Zabawy z cyframi.

6. Zabawy z literami.

7. Ćwiczenia grafomotoryczne

 

III. Święto Babci i Dziadka– 14.01.-25.01.2019

1.Dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej.

2. Przejawianie poczucia własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości.

3. Podawanie informacji na temat swojej rodziny, rozumienie powiązań miedzy członkami rodziny.

4. Szanowanie domowników, wzajemne okazywanie sobie uczuć.

 

IV. W zdrowym ciele, zdrowy duch – 27.01-31.01.2020

1.Wyrabianie nawyków zdrowotnych, poznanie zasad dbałości o zdrowie

2. Zabawy z cyframi.

3. Zabawy z literami.

4. Ćwiczenia grafomotoryczne.

5. Analiza i synteza wyrazów.

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI – GRUPA IV

rok szkolny 2019/2020

LP

         FORMA

     WSPÓŁPRACY

TERMIN REALIZACJI

                      

                       CELE

1.

Zebranie organizacyjne

wrzesień

- omówienie przez p. dyr. spraw związanych z odpłatnością (nowe umowy) oraz ubezpieczenie dzieci, zajęcia dodatkowe

- zapoznanie z nową podstawą programową, obowiązującymi programami wychowawczo-dydaktycznym, procedurami

- sprawy organizacyjne(wybór Rady Oddziałowej, Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci – upoważnienia)

2. Zajęcia otwarte dla rodziców

grudzień/styczeń

marzec/kwiecień

- możliwość zaobserwowania swojego dziecka w działaniu na tle grupy
3. Zebranie grupowe

luty

- przekazanie rodzicom informacji o   osiągnięciach dzieci

4.

Zebranie grupowe

maj/czerwiec

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci

- przekazanie sprawozdania z realizacji zadań planu rocznego

- podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym

- podsumowanie pracy R.R.

5. Rozmowy indywidualne z rodzicami praca ciągła

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń

- przekazywanie informacji o dziecku

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

6. Kącik dla rodziców- tablica informacyjna praca ciągła

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej

- prezentacja tekstów wierszy, piosenek aktualnie poznanych przez dzieci

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach, wycieczkach

7. Ekspozycja prac plastycznych dzieci(szatnia) systematycznie

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci

- informowanie o tematyce zajęć

8. Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne

sukcesywnie

według harmonogramu imprez

- włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole

- promocja przedszkola w środowisku

9. Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy i przedszkola

cały rok szkolny

- pomoc rodziców przy urządzaniu sali

- pomoc rzeczowa rodziców przy organizacji imprez, akcji

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajęć

                                                                                                         Opracowała: I. Linkiewicz