W każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 15 do 15.30 zapraszam na indywidulane konsultacje chętnych zainteresowanych rodziców.

Wychowawca – Aleksandra Kamińska

Nauczyciel wspomagający  - Anna Pniewska

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE LISTOPAD 2017

GRUPA IV

 

TYDZIEŃ I 4.06 – 8.06.2018

TAKIE SAME I INNE

Nasza Ziemia

Poznawanie świata

– nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich za­mieszkania, warunków limatycznych, w jakich żyją

– poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie),

– zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata.

To ja

Poznawanie swojego ciała poprzez zabawy

– dostrzeganie swojej nie­powtarzalności,
a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej.

Uczymy się czytać
Elementarna nauka czytania

– czytanie krótkich, ilustro­wanych tekstów.

Nasza edukacja matema­tyczna

Rozwijanie intuicji geome­trycznej

– określanie podstawowych cech różniących poszcze­gólne figury.

TYDZIEŃ II 11.06 – 15.06.2018

JESTEŚMY BEZPIECZNI NA WAKACJACH

Nasz kontakt

z techniką

Środki transportu

– poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego

– poznawanie znaczenia pasów itd.

TYDZIEŃ III 18.06 -22.06.2018

NA NASZYM PODWÓRKU

Nasze bezpieczeństwo na co dzień

Uświadomienie niebezpie­czeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów

– poznawanie sytuacji zagra­żających bezpieczeństwu:

– bawienie się

w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarz­niętym stawie

– rozmawianie z obcymi ludźmi (niepodawanie da­nych osobowych oraz nie­przekazywanie informacji na temat rodziny), odcho­dzenie z nimi

– jedzenie nieznanych roślin, brudnych owoców

– zbliżanie się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów

– bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, przybo­rów, narzędzi, urządzeń znaj­dujących się na placu zabaw.

Dbamy o nasze zdrowie

Dbałość o higienę

– przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach

i ćwiczeniach ruchowych.

Uczymy się czytać

Elementarna nauka czytania

– czytanie krótkich, ilustro­wanych tekstów.

Nasza edukacja matema­tyczna

Rozwijanie intuicji geome­trycznej

– określanie podstawowych cech różniących poszcze­gólne figury.

TYDZIEŃ IV 25.06 – 29.06.2018

NADSZEDŁ CZAS WAKACJI

Poznajemy przyrodę

Lato

– obserwowanie,

w sposób bezpośredni i pośredni, zmian zachodzących
w przyrodzie w wybranych środowiskach (np. w lesie, na łące).

Nasze bezpieczeństwo na co dzień

Poznawanie zasad bezpie­czeństwa, przestrzeganie ich

– przestrzeganie odpowied­niego zachowania się pod­czas burzy, huraganu.

Nasz kontakt
z techniką

Środki transportu

– poznawanie różnych środ­ków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.

Uczymy się czytać

Elementarna nauka czytania

– czytanie krótkich, ilustro­wanych tekstów.

Nasza edukacja matema­tyczna

Kształtowanie pojęć liczbo­wych i umiejętności liczenia

– rozwiązywanie zadań tek­stowych na temat znanych dzieciom sytuacji; stosowa­nie metody symulacyjnej.

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI – GRUPA IV

rok szkolny 2017/2018

LP

FORMA

WSPÓŁPRACY

TERMIN REALIZACJI CELE
1. Zebranie organizacyjne wrzesień

- omówienie przez p. dyr. spraw związanych z odpłatnością (nowe umowy) oraz ubezpieczenie dzieci, zajęcia dodatkowe

- zapoznanie z nową podstawą programową, obowiązującymi programami wychowawczo-dydaktycznymi

- sprawy organizacyjne (wybór Rady Oddziałowej,  Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci-upoważnienia)

2. Zajęcia otwarte dla rodziców Październik/grudzień marzec/maj - możliwość zaobserwowania swojego dziecka w działaniu na tle grupy
Zebranie grupowe

Październik

Luty

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci;

- informacja o wynikach gotowości szkolnej;

- informacja o wynikach diagnozy wstępnej;

- sprawy bieżące

3. Zebranie grupowe Maj/czerwiec

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci ( diagnoza końcowa, gotowość szkolna )

- podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym

- podsumowanie pracy R. R.

4. Rozmowy indywidualne z rodzicami Praca ciągła

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń

- przekazywanie informacji o dziecku

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

5. Kącik dla rodziców – tablica informacyjna Praca ciągła

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej

- prezentacja tekstów wierszy, piosenek aktualnie poznanych przez dzieci

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach, wycieczkach

6. Ekspozycja prac plastycznych systematycznie

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci

- informowanie o tematyce zajęć

7. Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne Sukcesywnie wg harmonogramu imprez

- włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole

- promocja przedszkola w środowisku lokalnym

8. Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy i przedszkola Cały rok szkolny

- pomoc rzeczowa rodziców przy organizacji, imprez, akcji

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajęć

Sporządziła: Aleksandra Kamińska