ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE – WRZESIEŃ 2017

GRUPA IV 2017/2018

 

TYDZIEŃ I

I JUŻ PO WAKACJACH 04.09 – 08.09.2017

Podawanie informacji o sobie:

 • Określanie swoich cech fizycznych: wzrost ( w odniesieniu do innych ), kolor włosów
 • Określanie swoich ulubionych potraw
 • Określanie swoich zainteresowań.

Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie:

 • Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie

Poznawanie świata poprzez zmysły:

 • Rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierzą za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, wzroku, słuchu.

TYDZIEŃ II

PRZEDSZKOLE DRUGI DOM   11.09 – 15.09.2017

Współdziałanie w grupie:

 • Uczestniczenie we wspólnych zabawach, np. ruchowych

Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji:

 • Współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych.

Rozwijanie poczucia przynależności narodowej:

 • Oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiada: odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju.

TYDZIEŃ III

MY TEŻ JESTEŚMY BEZPIECZNI   18.09 – 22.09.2017

Środki transportu:

 • Poznanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego i powietrznego
 • Poznanie znaczenia pasów

TYDZIEŃ IV

NADESZŁA JESIEŃ 25.09 – 29.09.2017

Jesień:

 • Oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnienie zjawiska usychania liści
 • Rozpoznawanie drzew po ich liściach, owocach
 • Zbieranie owoców drzew, wzbogacenie nimi kącika przyrody; wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny, niestandardowy sposób
 • Poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, pieprznik jadalny, maślak ) i niejadalnych (np. muchomor sromotnikowy)
 • pokazywanie na wybranych przykładach np. jeża, wiewiórki, bociana, jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy ( odlatują do Afryki, gromadzą zapasy); zwrócenie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra.

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI – GRUPA IV

rok szkolny 2017/2018

LP

FORMA

WSPÓŁPRACY

TERMIN REALIZACJI CELE
1. Zebranie organizacyjne wrzesień

- omówienie przez p. dyr. spraw związanych z odpłatnością (nowe umowy) oraz ubezpieczenie dzieci, zajęcia dodatkowe

- zapoznanie z nową podstawą programową, obowiązującymi programami wychowawczo-dydaktycznymi

- sprawy organizacyjne (wybór Rady Oddziałowej,  Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci-upoważnienia)

2. Zajęcia otwarte dla rodziców Październik/grudzień marzec/maj - możliwość zaobserwowania swojego dziecka w działaniu na tle grupy
Zebranie grupowe

Październik

Luty

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci;

- informacja o wynikach gotowości szkolnej;

- informacja o wynikach diagnozy wstępnej;

- sprawy bieżące

3. Zebranie grupowe Maj/czerwiec

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci ( diagnoza końcowa, gotowość szkolna )

- podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym

- podsumowanie pracy R. R.

4. Rozmowy indywidualne z rodzicami Praca ciągła

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń

- przekazywanie informacji o dziecku

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

5. Kącik dla rodziców – tablica informacyjna Praca ciągła

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej

- prezentacja tekstów wierszy, piosenek aktualnie poznanych przez dzieci

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach, wycieczkach

6. Ekspozycja prac plastycznych systematycznie

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci

- informowanie o tematyce zajęć

7. Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne Sukcesywnie wg harmonogramu imprez

- włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole

- promocja przedszkola w środowisku lokalnym

8. Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy i przedszkola Cały rok szkolny

- pomoc rzeczowa rodziców przy organizacji, imprez, akcji

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajęć

Sporządziła: Aleksandra Kamińska