Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu

 

 

 

 

Program zajęć Koła Sportowego w grupie iv 2018/2019

                             

WSTĘP

Wiek przedszkolny to okres wzmożonego rozwoju i wzrostu organizmu dziecka. Ruch jest nieodzownym elementem poprawiania zdrowia, rozwijania sprawności, nabywania doświadczeń, kształtowania nawyków, postaw i umiejętności. Wiek przedszkolny jest nazywany złotym wiekiem motoryczności. Ruch jest dla dziecka niezbędnym warunkiem rozwoju fizycznego, społecznego i psychicznego. Celem wychowania przedszkolnego jest m.in. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcenie do uczestnictwa w grach i zabawach ruchowych. Sprawność ruchowa u przedszkolaka rozwija się poprzez nabywanie doświadczeń i nawyków ruchowych miedzy innymi w działalności sportowej. Aktywność ruchowa wzmacnia cały organizm dziecka, kształtuje i usprawnia wszystkie jego układy, w szczególności nerwowy, wegetatywny i dokrewny. Zabawy i gry ruchowe stanowią ważny element edukacyjny.

Celem Koła Sportowego jest wytworzenie u przedszkolaków zainteresowania i potrzeby regularnej aktywności fizycznej. Sprzyja to rozwojowi dzieci, procentuje w codziennym życiu, ale także sprzyja uprawianiusportu w życiu późniejszym. Zajęcia ruchowe maja zaspakajać biologiczną potrzebę zwiększonej aktywności ruchowej oraz stwarzać dzieciom szerokie możliwości jej realizowania pod fachowym okiem nauczyciela. Założenia wychowania przedszkolnego wynikające z podstawy programowej wskazują na troskę o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność ruchową.

CELE GŁÓWNE:

- kształtowanie i rozwój ogólnej sprawności ruchowej,

- wprowadzenie dzieci w świat kultury fizycznej,

- kształtowanie umiejętności ruchowych: chód, bieg, skok, rzut, pokonywanie przeszkód, wspinanie,

- nauka umiejętności współdziałania w grupie,

- umiejętność przestrzegania zasady fair play w rywalizacji w trakcie gier sportowych,

- zaspokojenie biologicznej potrzeby zwiększonej aktywności ruchowej dzieci 5 i 6 letnich,

- stymulowanie aktywności twórczej dzieci,

- rozwijanie i kształtowanie różnorodnych zainteresowań i zdolności motorycznych dzieci,

- kształtowanie nawyków prozdrowotnych poprzez uczestnictwo w kulturze fizycznej,

- harmonijny i wszechstronny rozwój organizmu, a także kształtowanie prawidłowej postawy ciała,

- profilaktyka wad postawy,

- poznanie zasad higienicznego trybu życia,

- doskonalenie cech motorycznych poprzez różne formy rekreacji ruchowej,

- poznawanie przepisów gier i zabaw,

- kształtowanie umiejętności działania w sytuacjach trudnych, stresujących,

- czerpanie radości i przyjemności z uczestnictwa w zajęciach sportowych.

PRZEKAZ WIADOMOŚCI:

- wpływ aktywności fizycznej na organizm dziecka,

- reguły, zasady, przepisy stosowane w trakcie gier i zabaw,

- przyczyny powstawania wad postawy i ich profilaktyka,

- zdrowe odżywianie i jego wpływ na organizm,

- zasady bezpieczeństwa w trakcie ćwiczeń,

- zasady współzawodnictwa,

- umiejętność posługiwania się właściwą terminologią ćwiczeń,

- zasada fair play w sporcie,

ODDZIAŁYWANIE WYCHOWAWCZE:

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów,

- rozwijanie wiary we własne siły, przełamywanie leków, obaw,

- kształtowanie umiejętności współdziałania zespołowego,

- podporządkowanie się określonym regułom gier i zabaw,

- propagowanie zasady fair play,

- eksponowanie pozytywnych zachowań dzieci.

OSIĄGNIĘCIA DZIECKA:

Dziecko biorący systematyczny udział w zajęciach koła sportowego powinno:

- umieć przyjmować prawidłowa postawę w różnych pozycjach,

- umieć podporządkować się określonym zasadom i regułom gier i zabaw,

- znać wpływ ruchu na organizm człowieka,

- odczuwać potrzebę noszenia stroju gimnastycznego,

- znać właściwą terminologię ćwiczeń, pozycji wyjściowych, ustawień, nazw przyborów,

- umieć prawidłowo korzystać z przyborów i sprzętów gimnastycznych,

- umieć prawidłowo oddychać.

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI:

- nauka podań i chwytów piłki, kozłowania, kopania piłki, rzuty do celu,

- nauka skoków jednonóż, obunóż, pokonywania przeszkód,

- wykorzystanie nauczonych umiejętności w grach i zabawach,

- kształtowanie prawidłowej postawy w pozycji siedzącej, leżącej i stojącej,

- doskonalenie naturalnych form ruchu,

- kształtowanie zręczności, zwinności, skoczności i wytrzymałości,

- umiejętność ustawienia się w kole, szeregu, rzędzie, rozsypce,

- nauka umiejętności prawidłowego oddychania,

METODY REALIZACJI:

- zabawy naśladowcze,

- metoda bezpośredniej celowości ruchu,

- metoda opowieści ruchowej,

- MRR Weroniki Sherborne,

- metoda stacyjna,

- tor przeszkód i ścieżka zdrowia,

- metoda zabawowo-naśladowcza.

ROZKŁAD MATERIAŁU Z UWZGLĘDNIENIEM JEDNOSTEK TEMATYCZNYCH:

- starty z różnych pozycji,

- pokonywanie torów przeszkód,

- przeskoki zawrotne przez ławeczkę,

- gry i zabawy bieżne z przyborami i bez przyboru,

- ćwiczenia równoważne na sprzęcie gimnastycznym i na podłodze,

- skoki wolne z odbicia jednonóż i obunóż w miejscu, marszu i biegu,

- rzuty i chwyty prawą i lewa ręką piłkami o różnej wielkości,

- mini piłka nożna,

- mini piłka koszykowa- koszykówka

- gry i zabawy terenowe,

- kształtowanie zwinności i zręczności poprzez gry i zabawy ruchowe,

- marsze i marszobiegi w terenie,

- ćwiczenia ogólnorozwojowe i oddechowe,

- gry i zabawy ruchowe na plaży, ścieżce zdrowia i na śniegu,

- kształtowanie skoczności.

KOŁO SPORTOWE HARMONOPGRAM ZAJĘĆ

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ NA SALI REHABILITACYJNEJ I TRWAJĄ 30 MINUT. OBOWIĄZUJĄ STROJE SPORTOWE.

TERMIN CEL SPOTKANIA
Wrzesień - 2018r.

1. Zajęcia orientacyjno- porządkowe
2. Gry i zabawy ruchowe z piłkami i woreczkami

 

Październik - 2018r.

1. Gry i zabawy bieżne, skoczne
2. Nauka podań i chwytów piłki.
3. Rzuty do kosz- mini koszykówka
4. Ćwiczenia kopne- wprowadzenie w mini piłkę nożną

 

Listopad - 2018r.

1. Ćwiczenia korekcyjne- profilaktyka wad postawy
2 Ćwiczenia szybkościowe i zwinnościowe na Sali rytmicznej
3. Zajęcia z mini koszykówki
4. Ćwiczenia równoważne i koordynacyjne – tory przeszkód

 

Grudzień- 2018r.

1.Gry i zabawy na czworakach
2. Gry i zabawy rzutne i skoczne
3. Kształtowanie cech motorycznych
4. Wyrabianie zręczności, gibkości, szybkości

 

Styczeń - 2019r.

1. ćwiczenia równoważne i oddechowe
2. Ćwiczenia z zakresu mini koszykówki
3. Ćwiczenia z zakresu mini piłki nożnej
4. Gimnastyka korekcyjna z El. Weroniki Sherborne

 

Luty - 2019r.

1. Gry i zabawy rzutne i chwytne
2. Gry i zabawy bieżne
3. Sporty zimowe- zabawy ruchowe na Sali rytmicznej

Marzec - 2019r. 1. ćwiczenia kopne i rzutne
2. Nauka prawidłowej postawy i chodu
3. Ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe
4. Gry i zabawy z piłkami i woreczkami
Kwiecień - 2019r. 1. Rozwijanie cech motorycznych siły szybkości i zwinności
2. Wyścigi w rzędach
3.Mini piłka nożna
4 Przygotowania do spartakiady i tygodnia sportu.

Maj – 2019 r.

Czerwiec- 2019 r.

1. Mini piłka nożna
2 .Doskonalenie prawidłowej postawy w różnych pozycjach
3. Ćwiczenia bieżne rzutne, chwytne i kopne
4 .Zajęcia ruchowe na plaży w ramach europejskiego tygodnia sportu

 

 

 

Turniej między-przedszkolna piłki nożnej PM7

Spartakiada między-przedszkolna 2019 PM1

Podsumowania , nagrody, wyróżnienia i zakończenia zajęć.

Opracowała:

J. Wysok

PLAN ZAJĘĆ OTWARTYCH DLA RODZICÓW NA

ROK SZKOLNY 2018- 2019 W GRUPIE IV

LISTOPAD 2018 – PYSZNE ZDROWE SZASZŁYKI OWOCOWE  ( MOWA I MYŚLENIE)

KWIECIEŃ- MAJ 2019 – WSPÓLNE SADZENIE WIOSENNYCH KWIATKÓW Z RODZICAMI          

W każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 15.00 do 15.30 zapraszamy na indywidualne konsultacje chętnych zainteresowanych rodziców.

Nauczyciel wychowawca – Justyna Wysok

Nauczyciel wspomagający – Aleksandra Siewiera

Jeżeli zaistniałaby potrzeba konsultacji w innym terminie to prosimy o kontakt telefoniczny 94 35 242 88 lub osobisty w celu ustalenia terminu spotkania.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ 2019r.

TYDZIEŃ I Mój region, moje Państwo 29.04 – 10.05.2019

Nasza miejscowość, nasz region

Poznawanie swojej miejsco­wości

– nazywanie swojej miej­scowości, poznawanie jej historii, ważniejszych in­stytucji, zabytków
i miejsc

– poznawanie legend, opo­wieści związanych ze swo­ją miejscowością, swoim regionem

– tworzenie planu swojego osiedla, swojej miejscowości

– organizowanie kącika re­gionalnego, wzbogacanie go
o eksponaty wykonywa­ne w przedszkolu i przynie­sione

z domu

– słuchanie nagrań zespołów ludowych ze swojego regio­nu, poznanie przyśpiewek, obrzędów, tańców, gwary.

Jesteśmy Polakami

Rozwijanie poczucia przyna­leżności narodowej

– poznawanie legend, opo­wiadań, wierszy dotyczą­cych historii państwa pol­skiego, np. jego powstania

– podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodo­wych: flagi, godła, hymnu

– poznawanie poprzez lite­raturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu
i ważniejszych miejsc

– nazywanie największych rzek Polski – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr – oraz większych miast Polski.

Uczymy się czytać

Elementarna nauka czytania

– czytanie krótkich, ilustro­wanych tekstów.

Nasza edukacja matema­tyczna

Kształtowanie pojęć liczbo­wych i umiejętności liczenia

– dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzy­staniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

TYDZIEŃ II W świecie muzyki   13.05 – 17.05.2019

Muzyka

Słuchanie i śpiewanie pio­senek

– zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek.

Gra na instrumentach perku­syjnych

– wykonywanie akompania­mentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przedmiotach – indywidualnie lub grupowo (tworzenie
orkiestry)

– wykonywanie instrumen­tów perkusyjnych z różnych materiałów.

Uczymy się czytać

Elementarna nauka czytania

– czytanie krótkich, ilustro­wanych tekstów.

Nasza edukacja matema­tyczna

Orientacja przestrzenna

– określanie kierunków ru­chu, stosowanie określeń: na prawo od, na lewo od.

TYDZIEŃ III   Ja i moi rodzice 20.05 – 24.05.2019

Nasze rodziny

Podawanie informacji na te­mat swojej rodziny

podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują

opisywanie wyglądu ro­dziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter)

określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny.

Organizowanie świąt o cha­rakterze rodzinnym

przygotowanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków, wspólna zabawa z przyby­łymi gośćmi.

Uczymy się czytać

Elementarna nauka czytania

czytanie krótkich, ilustro­wanych tekstów

Nasza edukacja matema­tyczna

Kształtowanie pojęć liczbo­wych i umiejętności liczenia

dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzy­staniem palców i innych zbiorów zastępczych

rozpoznawanie cyfr i licz­by 10

TYDZIEŃ IV   Wiosenna łąka 27.05 – 31.05.2019

Poznajemy przyrodę

Wiosna

– poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt

– określenie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.

Uczymy się czytać

Elementarna nauka czytania

– czytanie krótkich, ilustro­wanych tekstów.

Nasza edukacja matema­tyczna

Kształtowanie pojęć liczbo­wych i umiejętności liczenia

– poznawanie nominałów wybranych monet i bank­notów; używanie ich papie­rowych sylwet w zabawie.

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI GRUPA IV ROK SZKOLNY 2018 – 2019r.

L.P

FORMA WSPÓŁPRACY

TERMIN REALIZACJI

CELE

       

1.

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

WRZESIEŃ

- omówienie przez p. dyr. spraw związanych z odpłatnością (nowe umowy) oraz ubezpieczenie dzieci, zajęcia dodatkowe

- zapoznanie z nową podstawą programową, obowiązującymi programami wychowawczo-dydaktycznymi

- sprawy organizacyjne (wybór Rady Oddziałowej,  Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci-upoważnienia)

2. ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW

Grudzień

Kwiecień - Maj

Stroiki Bożonarodzeniowe

Aktywne sposoby spędzania czasu wolnego z rodzicami – wspólne zabawy

- obserwacja swojego dziecka w działaniu na tle grupy

3.

ZEBRANIA GRUPOWE

Wrzesień / Listopad

Luty

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci

4.

ZEBRANIA GRUPOWE

Maj/ Czerwiec

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci

 - przekazanie sprawozdania z realizacji zadań planu rocznego

- podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym

- podsumowanie pracy R. R.

5.

Rozmowy indywidualne z rodzicami

Na bieżąco

Konsultacje z nauczycielem

( pierwszy poniedziałek miesiąca 15 – 15.30)

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń

- przekazywanie informacji o dziecku

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

6.

Kącik dla rodziców- tablica informacyjna

Na bieżąco

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej

- prezentacja tekstów wierszy, piosenek aktualnie poznanych przez dzieci

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach, wycieczkach

7.

Wystawa prac plastycznych

Na bieżąco

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci

- informowanie o tematyce zajęć

8.

Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne

Sukcesywnie według harmonogramu uroczystości

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole

- promocja przedszkola w środowisku lokalnym

- włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości

9.

Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy i przedszkola

Cały rok szkolny

- pomoc rzeczowa rodziców przy organizacji, imprez, akcji

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajęć

Opracowała: J. Wysok