ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC 2019r.

 

TYDZIEŃ I W świecie zwierząt 04.03 – 08.03.2019

Poznajemy przyrodę

Wiosna

– poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt

– dostrzeganie różnic w bu­dowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obserwacji

– nazywanie domów zwie­rząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania.

Uczymy się czytać

Elementarna nauka czytania

– rozpoznawanie liter druko­wanych – małych i wielkich

– czytanie wyrazów
o pro­stej budowie fonetycznej.

Nasza edukacja
matema­tyczna

Kształtowanie pojęć liczbo­wych i umiejętności liczenia

– rozpoznawanie cyfr

– dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzy­staniem palców lub innych zbiorów zastępczych

– rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierów­nolicznych

– zachęcanie dzieci do po­szerzania zainteresowań matematycznych.

TYDZIEŃ II Zwierzęta sprzed milionów lat 11.03 – 15.03.2019r.

Poznajemy przyrodę

Zima

– poznawanie historii po­wstawania węgla kamien­nego, jego właściwości

– poznawanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin (np. olbrzymie paprocie) występujących
w tamtym okresie.

Jesteśmy Polakami

Rozwijanie poczucia przyna­leżności narodowej

– poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdu­jących się tam bogactw naturalnych.

Uczymy się czytać

Elementarna nauka czytania

– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich, czytanie wy­razów o prostej budowie fonetycznej.

Nasza edukacja
matema­tyczna

Kształtowanie pojęć liczbo­wych i umiejętności liczenia

– rozpoznawanie cyfr

– dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzy­staniem palców lub innych zbiorów zastępczych

– rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierów­nolicznych

– zachęcanie dzieci do po­szerzania zainteresowań matematycznych.

TYDZIEŃ III Marcowa pogoda 18.03 – 22.03. 2019r.

Poznajemy przyrodę

Wiosna

– obserwowanie zmian za­chodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wio­sną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebi­śniegi, krokusy)

– poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby

i leszczyny, poja­wienie się pąków na drze­wach, krzewach.

Uczymy się czytać

Elementarna nauka czytania

– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

– czytanie wyrazów

o pro­stej budowie fonetycznej.

Nasza edukacja

matema­tyczna

Kształtowanie pojęć liczbo­wych i umiejętności liczenia

– rozpoznawanie cyfr

– dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzy­staniem palców lub innych zbiorów zastępczych

– rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierów­nolicznych

– zachęcanie dzieci do po­szerzania zainteresowań matematycznych.

TYDZIEŃ IV Nadeszła wiosna 25.03. – 29.03.2019r.

Poznajemy przyrodę

Wiosna

– obserwowanie zmian za­chodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wio­sną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebi­śniegi, krokusy)

– poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby

i leszczyny, poja­wienie się pąków na drze­wach, krzewach.

Uczymy się czytać

Elementarna nauka czytania

– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

– czytanie wyrazów

o pro­stej budowie fonetycznej.

Nasza edukacja matema­tyczna

Kształtowanie pojęć liczbo­wych i umiejętności liczenia

– rozpoznawanie cyfr

– dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzy­staniem palców lub innych zbiorów zastępczych

– rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierów­nolicznych

– zachęcanie dzieci do po­szerzania zainteresowań matematycznych.