ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE LISTOPAD 2017

GRUPA IV

 

TYDZIEŃ I 4.06 – 8.06.2018

TAKIE SAME I INNE

Nasza Ziemia

Poznawanie świata

– nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich za­mieszkania, warunków limatycznych, w jakich żyją

– poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie),

– zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata.

To ja

Poznawanie swojego ciała poprzez zabawy

– dostrzeganie swojej nie­powtarzalności,
a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej.

Uczymy się czytać
Elementarna nauka czytania

– czytanie krótkich, ilustro­wanych tekstów.

Nasza edukacja matema­tyczna

Rozwijanie intuicji geome­trycznej

– określanie podstawowych cech różniących poszcze­gólne figury.

TYDZIEŃ II 11.06 – 15.06.2018

JESTEŚMY BEZPIECZNI NA WAKACJACH

Nasz kontakt

z techniką

Środki transportu

– poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego

– poznawanie znaczenia pasów itd.

TYDZIEŃ III 18.06 -22.06.2018

NA NASZYM PODWÓRKU

Nasze bezpieczeństwo na co dzień

Uświadomienie niebezpie­czeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów

– poznawanie sytuacji zagra­żających bezpieczeństwu:

– bawienie się

w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarz­niętym stawie

– rozmawianie z obcymi ludźmi (niepodawanie da­nych osobowych oraz nie­przekazywanie informacji na temat rodziny), odcho­dzenie z nimi

– jedzenie nieznanych roślin, brudnych owoców

– zbliżanie się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów

– bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, przybo­rów, narzędzi, urządzeń znaj­dujących się na placu zabaw.

Dbamy o nasze zdrowie

Dbałość o higienę

– przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach

i ćwiczeniach ruchowych.

Uczymy się czytać

Elementarna nauka czytania

– czytanie krótkich, ilustro­wanych tekstów.

Nasza edukacja matema­tyczna

Rozwijanie intuicji geome­trycznej

– określanie podstawowych cech różniących poszcze­gólne figury.

TYDZIEŃ IV 25.06 – 29.06.2018

NADSZEDŁ CZAS WAKACJI

Poznajemy przyrodę

Lato

– obserwowanie,

w sposób bezpośredni i pośredni, zmian zachodzących
w przyrodzie w wybranych środowiskach (np. w lesie, na łące).

Nasze bezpieczeństwo na co dzień

Poznawanie zasad bezpie­czeństwa, przestrzeganie ich

– przestrzeganie odpowied­niego zachowania się pod­czas burzy, huraganu.

Nasz kontakt
z techniką

Środki transportu

– poznawanie różnych środ­ków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.

Uczymy się czytać

Elementarna nauka czytania

– czytanie krótkich, ilustro­wanych tekstów.

Nasza edukacja matema­tyczna

Kształtowanie pojęć liczbo­wych i umiejętności liczenia

– rozwiązywanie zadań tek­stowych na temat znanych dzieciom sytuacji; stosowa­nie metody symulacyjnej.