ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ 2019r.

TYDZIEŃ I Mój region, moje Państwo 29.04 – 10.05.2019

Nasza miejscowość, nasz region

Poznawanie swojej miejsco­wości

– nazywanie swojej miej­scowości, poznawanie jej historii, ważniejszych in­stytucji, zabytków
i miejsc

– poznawanie legend, opo­wieści związanych ze swo­ją miejscowością, swoim regionem

– tworzenie planu swojego osiedla, swojej miejscowości

– organizowanie kącika re­gionalnego, wzbogacanie go
o eksponaty wykonywa­ne w przedszkolu i przynie­sione

z domu

– słuchanie nagrań zespołów ludowych ze swojego regio­nu, poznanie przyśpiewek, obrzędów, tańców, gwary.

Jesteśmy Polakami

Rozwijanie poczucia przyna­leżności narodowej

– poznawanie legend, opo­wiadań, wierszy dotyczą­cych historii państwa pol­skiego, np. jego powstania

– podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodo­wych: flagi, godła, hymnu

– poznawanie poprzez lite­raturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu
i ważniejszych miejsc

– nazywanie największych rzek Polski – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr – oraz większych miast Polski.

Uczymy się czytać

Elementarna nauka czytania

– czytanie krótkich, ilustro­wanych tekstów.

Nasza edukacja matema­tyczna

Kształtowanie pojęć liczbo­wych i umiejętności liczenia

– dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzy­staniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

TYDZIEŃ II W świecie muzyki   13.05 – 17.05.2019

Muzyka

Słuchanie i śpiewanie pio­senek

– zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek.

Gra na instrumentach perku­syjnych

– wykonywanie akompania­mentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przedmiotach – indywidualnie lub grupowo (tworzenie
orkiestry)

– wykonywanie instrumen­tów perkusyjnych z różnych materiałów.

Uczymy się czytać

Elementarna nauka czytania

– czytanie krótkich, ilustro­wanych tekstów.

Nasza edukacja matema­tyczna

Orientacja przestrzenna

– określanie kierunków ru­chu, stosowanie określeń: na prawo od, na lewo od.

TYDZIEŃ III   Ja i moi rodzice 20.05 – 24.05.2019

Nasze rodziny

Podawanie informacji na te­mat swojej rodziny

podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują

opisywanie wyglądu ro­dziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter)

określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny.

Organizowanie świąt o cha­rakterze rodzinnym

przygotowanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków, wspólna zabawa z przyby­łymi gośćmi.

Uczymy się czytać

Elementarna nauka czytania

czytanie krótkich, ilustro­wanych tekstów

Nasza edukacja matema­tyczna

Kształtowanie pojęć liczbo­wych i umiejętności liczenia

dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzy­staniem palców i innych zbiorów zastępczych

rozpoznawanie cyfr i licz­by 10

TYDZIEŃ IV   Wiosenna łąka 27.05 – 31.05.2019

Poznajemy przyrodę

Wiosna

– poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt

– określenie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.

Uczymy się czytać

Elementarna nauka czytania

– czytanie krótkich, ilustro­wanych tekstów.

Nasza edukacja matema­tyczna

Kształtowanie pojęć liczbo­wych i umiejętności liczenia

– poznawanie nominałów wybranych monet i bank­notów; używanie ich papie­rowych sylwet w zabawie.