ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE LISTOPAD 2017

GRUPA IV

 

TYDZIEŃ I 30.10 – 3.11.2017

DOMY I DOMKI

Nasza miejscowość, nasz region

Poznawanie osób pracu­jących w bliskim otocze­niu przedszkola

– poznawanie, na pod­stawie swojej miej­scowości, sposobów budowania dawniej i współcześnie.

Poznajemy przyrodę

Jesień

– pokazywanie na wy­branych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasy­piają); zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.

Uczymy się czytać

Elementarna nauka czytania

– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich.

Nasza edukacja matematyczna

Rozwijanie intuicji geometrycznej

– nazywanie figur geome­trycznych.

TYDZIEŃ II  6.11 – 10.11.2017

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

Nasz kontakt z techniką

Doświadczenia konstruk­cyjno-techniczne

– bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np. telewi­zora, komputera, odtwa­rzacza płyt kompakto­wych, wideo

– poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, różnych form zastosowa­nia techniki w życiu ludzi (np. korzystanie
z telefonu stacjonarnego lub komór­kowego, z komputera).

Uczymy się czytać

Elementarna nauka czytania

– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

– tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich od­czytywanie.

Nasza edukacja matema­tyczna

Kształtowanie pojęć licz­bowych i umiejętności liczenia

– rozpoznawanie cyfr.

Rozwijanie intuicji geome­trycznej

– nazywanie figur geome­trycznych.

TYDZIEŃ III  13.11 – 17.11.2017

PADA DESZCZ

Poznajemy przyrodę

Jesień

– obserwowanie zmian zachodzących w przy­rodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia

– wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi
i zwierząt.

Uczymy się czytać

Elementarna nauka czytania

– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

– tworzenie z poznanych liter wyrazów
i ich od­czytywanie.

Nasza edukacja matema­tyczna

Kształtowanie pojęć licz­bowych i umiejętności liczenia

– rozpoznawanie cyfr.

Rozwijanie intuicji geome­trycznej

– nazywanie figur geome­trycznych.

TYDZIEŃ IV  20.11 – 24.11.2017

ZDROWIE NASZYM SKARBEM

Dbamy o nasze zdrowie

Dbałość o higienę

– ubieranie się odpowied­nio do warunków atmos­ferycznych występują­cych
w danej porze roku (zapobieganie przegrza­niu i zmarznięciu)

– dbanie o higienę po­przez: codzienne mycie całego ciała, mycie zę­bów po posiłkach, mycie rąk, zwłaszcza po poby­cie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu.

Zdrowa żywność

– spożywanie zdrowej żyw­ności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograni­czanie spożycia słodyczy, chipsów, picie kompotów, soków, ograniczanie na­pojów gazowanych)

– przezwyciężanie niechę­ci do nieznanych potraw.

Uczymy się czytać

Elementarna nauka czytania

– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

– tworzenie z poznanych liter wyrazów
i ich od­czytywanie.

Nasza edukacja matema­tyczna

Kształtowanie pojęć liczbo­wych i umiejętności liczenia

– rozpoznawanie cyfr.

Rozwijanie intuicji geome­trycznej

– nazywanie figur geome­trycznych.

TYDZIEŃ V  27.11 – 1.12.2017

CO ROBIMY W WOLNYM CZASIE

Poznajemy przyrodę

Jesień

– obserwowanie zmian zachodzących w przy­rodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.

Dbamy o nasze zdrowie

Dbałość o higienę

– ubieranie się odpowied­nio do warunków atmos­ferycznych występują­cych
w danej porze roku (zapobieganie przegrza­niu i zmarznięciu)

– przebywanie na świe­żym powietrzu; uczest­niczenie w spacerach, zabawach
i ćwiczeniach ruchowych.

Uczymy się czytać

Elementarna nauka czytania

– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

– tworzenie z poznanych liter wyrazów
i ich od­czytywanie.

Nasza edukacja matema­tyczna

Kształtowanie pojęć liczbo­wych i umiejętności liczenia

– rozpoznawanie cyfr.

Rozwijanie umiejętności szeregowania
i klasyfiko­wania

– klasyfikowanie przed­miotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych.

Rozwijanie intuicji geome­trycznej

– nazywanie figur geome­trycznych.