PLAN ZAJĘĆ Z RODZICAMI W GRUPIE V rok szkolny 2018/2019

 

Październik 2018 - ,,Jesienne cudaki z materiału przyrodniczego’’

Grudzień 2018 - ,, Aniołki ozdoby na święta Bożego Narodzenia ‘’

Marzec 2019 - ,, Wiosenne gaiki’’

 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA RODZICÓW DZIECI GRUPY V rok szkolny 2019/2020

 

Zapraszamy na konsultacje rodziców dzieci z grupy V po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem pracującym w grupie bezpośrednio lub telefonicznie ( telefon przedszkola- 094 35 242-88)

jeżeli zaistniałaby potrzeba konsultacji w rozszerzonym gronie pedagogicznym o nauczyciela wspomagającego i współpracującego lub psychologa dziecięcego, to prosimy również o kontakt telefoniczny 0943544-88 w celu ustalenia terminu spotkania.

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI – GRUPA V

              Rok szkolny 2019/2020

LP FORMA WSPÓŁPRACY

TERMIN

REALIZACJI

         CELE
1. Zebranie organizacyjne Wrzesień

- omówienie przez p. dyrektor spraw związanych z odpłatnością ( nowe dzieci) oraz ubezpieczenie dzieci, zajęcia dodatkowe,

-zapoznanie z nową podstawą programową, obowiązującymi programami wychowawczo- dydaktycznymi, procedurami ,

-sprawy organizacyjne ( wybór Rady Oddziałowej Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci- upoważnienia)

- przedstawienie rodzicom pomocniczych kart pracy

2. Zajęcia otwarte dla rodziców

Grudzień Styczeń,

Marzec

Kwiecień

-możliwość zaobserwowania swojego dziecka w działaniu na tle grupy
3. Zebrania grupowe Listopad, luty

-przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci :przedstawienie wyników wstępnej i końcowej obserwacji dzieci, diagnozowanie gotowości szkolnej dzieci zgodnie z podstawą programową

4. Zebranie grupowe Maj/czerwiec

-przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci,

-przekazanie sprawozdania z realizacji zadań planu rocznego,

-podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym,

- podsumowanie pracy R.R.

5. Rozmowy indywidualne z rodzicami Praca ciągła

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń,

- przekazywanie informacji o dziecku,

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

6. Kącik dla rodziców- tablica informacyjna Praca ciągła

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych,

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej,

-prezentacja tekstów wierszy i piosenek aktualnie poznawanych przez dzieci,

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach, wycieczkach

7. Ekspozycja prac plastycznych dzieci (szatnia) Systematycznie

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci,

-informowanie o tematyce zajęć

8. Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne Sukcesywnie według harmonogramu imprez

-włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości,

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole,

- promocja przedszkola w środowisku

9. Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy i przedszkola Cały rok szkolny

- pomoc rodziców przy urządzaniu Sali,

-pomoc rzeczowa rodziców przy organizowaniu imprez i akcji,

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajeć

Opracowały   : mgr J.Olesińska, mgr H. Iwanek

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2019 grupa v

 1. I. TO JESTEM ,, JA’’   02.09.-06.09.2019
  1. Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej.
  2. Wdrażanie do przestrzegania wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
  3. Poznawanie świata poprzez zmysły- rozpoznawanie przedmiotów, roślin za pomocą zmysłów.
  4. Podawanie informacji o sobie- określanie swoich cech fizycznych, swoich zainteresowań, ulubionych potraw, form wypoczynku.
 2. II. MOJA GRUPA 09.09-13.09.2019
  1. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
  2. Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
  3. Oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań, odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju.
  4. Uczenie się komunikowania swoich potrzeb , pragnień i otwartości na uczucia innych.
 3. III.MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA 16.09-20.09.2019
  1. Uświadomienie dzieciom zasad bezpieczeństwa dotyczących różnych aspektów życia.
  2. Poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających bezpieczeństwu.
  3. Kształtowanie orientacji przestrzennej, a w szczególności umiejętności określania kierunków.
  4. Poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.
 4. IV.IDZIE JESIEŃ…. PRZEZ PARK, LAS   23.09-27.09.2019
  1. Poznajemy przyrodę – jesień : oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu.
  2. Uświadomienie konieczności chronienia przyrody.
  3. Pogłębienie wiadomości na temat zjawisk pogodowych charakterystycznych dla jesieni.
  4. Nawiązywanie życzliwych kontaktów z rówieśnikami.