PROJEKT EDUKACYJNY Z ZAKRESU PROFILU MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZEGO

GRUPY V   rok szkolny 2019/2020

Dziecko w wieku przedszkolnym zdobywa elementarne wiadomości i umiejętności podczas działań własnych. W pracy w tym roku szkolnym dominującymi metodami będą metody :

- metoda samodzielnych doświadczeń

- metoda zadań stawianych dzieciom przez nauczyciela

-metoda ćwiczeń, która powadzi do utrwalania pojęć i umiejętności

Po realizacji planu u dzieci powinno zaobserwować się:

-motywację do uczenia się matematyki

-odporność emocjonalną

-aktywność i samodzielność podczas podejmowania działań

- znaczny postęp w rozwoju motoryczno- percepcyjnym

ZAKRES TEMATYCZNY TERMIN REALIZACJI TREŚCI EDUKACYJNE SPOSOBY REALIZACJI
Utrwalenie podstawowych informacji o zbiorach Wrzesień Tworzenie zbiorów

-Zabawa ruchowa ,, W czym   jesteśmy podobni?’’- tworzenie zbiorów na podstawie cech, umiejętności

-Karta pracy – tworzenie zbiorów

Utrwalenie podstawowych

Informacji o zbiorach

Październik Ustalanie równoliczności zbiorów przez przeliczanie i łączenie w pary

-Zabawa matematyczna z wykorzystaniem kasztanów i żołędzi ,, Czy masz tyle samo żołędzi co ja?’’

-Zabawa ruchowa ,, Tworzymy grupy’’ – dzieci tworzą grupy wg liczby kropek umieszczonych na tabliczce

-Układanki z figur geometrycznych- tworzenie szeregu   z figur, wnioskowanie o stałości elementów w zbiorze

-Zabawa,, Wznosimy budowle z klocków’’- zmiana ułożenia klocków, ocena dziecka dot ilości elementów budowli

Intuicja geometryczna Listopad

-Rozpoznawanie kształtu figur o zmysł dotyku

- Wyodrębnianie figur w najbliższym otoczeniu

- Tworzenie z mozaiki geometrycznej dowolnych wzorów i kompozycji

- Odwzorowywanie kształtu poznanych figur

Mierzenie płynów Grudzień

- Obserwowanie zmian towarzyszących przelewaniu wody

-Zapoznanie z jednostką miary : litr

- Prowadzenie doświadczeń:

*zabawa badawcza

przelewanie – prawo zachowania objętości

*w której butelce jest więcej wody?

- zabawa ruchowa przy piosence ,, Mamo, tato wolę wodę’’- z wykorzystaniem butelek wody

Mierzenie długości Styczeń Rozwijanie rozumienia sensu mierzenia długości – próby samodzielnego pomiaru

- Co jest większe od misia?- ocena dziecka, pomiar

-Mierzenie odległości krokami

-Mierzenie odległości stopa za stopą

-Mierzenie długości łokciem, dłonią i palcami

-Czym dorośli mirzą długości?- zapoznanie z narzędziami pomiaru i pierwsze próby mierzenia długości

Ważenie Luty

-Wyjaśnienie dzieciom sensu ważenia

-Kształtowanie umiejętności   zrównoważenia masy

- Tworzymy własną wagę- próby zrównoważenia przedmiotów z najbliższego otoczenia- ile waży miś

- Zabawa ,, Ciężkie- lekkie’’- ważenie przedmiotów stosując określenia : ciężkie, lekkie, cięższe, lżejsze

- Zabawa muzyczno- ruchowa   ,,Ciężkie i lekkie dżwięki’’

Orientacja przestrzenna Marzec

Wykorzystywanie wiedzy dotyczącej orientacji w przestrzeni w sytuacjach zadaniowych

-Ćwiczenia utrwalające orientację na kartce papieru

- Rysowanie według instrukcji nauczyciela na kartce papieru

- Marsz pod dyktando- poruszanie się zgodnie z poleceniem nauczyciela

Rytmy Kwiecień

-Ćwiczenia rytmiczne sprzyjające dostrzeganiu regularności

- Rytmiczna organizacja czasu

-Układanie prostych rytmów z wykorzystaniem różnego materiału

- Opowieść ruchowa ,, Dzień z nocą wędrują’’- dzieci interpretują ruchowo treść

- Działalność plastyczna- wykonanie rytmicznego kalendarza pór roku

Kształtowanie umiejętności liczenia Maj

-Utrwalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami w aspekcie kardynalnym i porządkowym

- Liczenie obiektów , odróżnianie liczenia prawidłowego od błędnego

-Wiersz ,, Umiem liczyć do dziesięciu’’- zabawa ruchowa z elementem liczenia

-,, Hałabała uczy się liczyć’’- rozróżnianie liczenia błędnego od prawidłowego

- Piosenka M. Bogdanowicz ,, Stonoga’’- zabawa ruchowa do piosenki

  Kształtowanie umiejętności liczenia Czerwiec - Dodawanie i odejmowanie na konkretach, palcach, próby przeliczania w pamięci

- Karta pracy ,, Dodajemy i odejmujemy’’

-Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu   na konkretach, wykorzystując sytuacje życiowe bliskie dzieciom: zabawa w sklep

 
           

Działania przyrodnicze w dotyczyć będą:

-zapoznania dzieci ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie w poszczególnych porach roku

-dokonywania obserwacji i porównywania różnych ekosystemów w różnych porach roku

-tworzenia kącika przyrodniczego

-tworzenia przedszkolnej hodowli roślin

- dokarmiania ptaków zimą

- poznania roli owadów w przyrodzie i sposobu ochrony owadów

- umiejętności tworzenia prac plastycznych z wykorzystaniem tzw. Darów natury

- systematycznego dbania o ogródek przedszkolny

PLAN PRACY

PORA ROKU PLANOWANE DZIAŁANIA UWAGI
JESIEŃ

- Charakterystyka zjawisk pogodowych typowych dla jesieni

- Wycieczka do Parku Nadmorskiego- obserwacja w terenie jesiennych zmian w przyrodzie

- Założenie w kąciku przyrodniczym wystawki ,, Dary Jesieni’’- uwrażliwienie dzieci na bogactwo darów jesieni

- Poszerzenie wiedzy na temat gatunków drzew iglastych i liściastych – obserwacja bezpośrednia w parku

- Udział w miejskiej akcji ,, Sadzimy rośliny’’

- Poznawanie sposobów , jakie zwierzęta przygotowują się na nadejście zimy

 
ZIMA

-Charakterystyka zjawisk pogodowych typowych dla zimy

-Wycieczka do Parku Nadmorskiego – obserwacja w terenie zimowych zmian w przyrodzie

-Informacje dotyczące ptaków zimujących w Polsce

- Poznawanie sposobów, jak można pomóc zwierzętom przetrwać zimę ( dokarmianie ptaków w przedszkolnym karmniku)

 
WIOSNA

- Charakterystyka     zjawisk pogodowych typowych dla wiosny

- Wycieczka do Parku Nadmorskiego- obserwacja w terenie wiosennych zmian w przyrodzie

-Poznawanie i nazywanie wybranych roślin kwitnących wiosną

-Zakładanie hodowli roślin( fasola, cebula, pietruszka…)

- Obserwacja rozwoju gałązek w słoiku z wodą

- Wysiew nasion roślin w ogródku przedszkolnym

 
LATO

- Charakterystyka zjawisk pogodowych typowych dla lata

-Wycieczka do Parku Nadmorskiego- obserwacja w terenie letnich zmian w przyrodzie

-Poszerzanie wiedzy     na temat warzyw i owoców, znaczenie witamin dla zdrowia

-Poszerzanie wiedzy o owadach i ich znaczenia w przyrodzie- obserwacja roślin

-Uwrażliwienie na potrzebę pielęgnowania ogródka- podlewanie, pielenie

 
CAŁY ROK

- Tworzenie prac plastycznych o tematyce związanej z omawianą porą roku

- Udział w konkursach o tematyce przyrodniczej i ekologicznej

- Udział w wycieczkach o charakterze przyrodniczym i krajobrazowym

- Zbieranie kasztanów

- Udział w akcji ,,Sprzątanie świata’’ oraz w Dniu Ziemi oraz innych

 

Opracowanie mgr H. Iwanek, mgr J. Olesińska