PROJEKT EDUKACYJNY -   „POMÓŻ MI TO ZROBIĆ RAZEM”- M. MONTESSORI

PROFIL MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZY grupa V rok szkolny 2018/2019

 

Projekt edukacyjny ,, Pomóż mi to zrobić razem’’ , opiera się na założeniu, że małe dziecko uczy się najpełniej i najskuteczniej poprzez działanie. Poprzez konkretne doświadczenie dochodzi do konkretnych wniosków. Rolą nauczyciela będzie wspieranie dziecka w jego odkryciach i działaniach badawczych. W dziecku umocnimy poczucie sprawstwa i samodzielności w poszukiwaniu właściwych odpowiedzi.Proponowane działania prowadzone będą dla chętnych dzieci. Wykorzystywać będziemy metody aktywizujące, czyli angażujące dziecko do samodzielnego działania, metody obserwacji, eksperymenty badawcze, pokaz.

Projekt ,, Pomóż mi to zrobić razem’’ pozostaje w zgodzie z zadaniami wychowania przedszkolnego zawartego w podstawie programowej:

 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju
 2. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań
 3. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, orginalność oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie
 4. Tworzenie warunków umozliwiających bezpieczną , samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrazliwości i umożliwiających poznanie wartości i norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka
 5. Tworzenie warunków umożliwiającychbezpieczną , samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy
 6. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole

PLAN SYSTEMOWYCH ODDZIAŁYWAŃ Z ZAKRESU PROFILU MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZEGO       rok szkolny 2018/2019

 1. Osobiste doświadczenia dzieci jako klucz do poznawania świata matematyki i przyrody. Analiza obecnych doświadczeń dzieci. Diagnoza grupy ( wrzesień)
 2. Planowanie ćwiczeń i zabaw rytmicznych. Oserwacja rytmu w przyrodzie – w ciągu całego roku, ze szczególnym zaakcentowaniem zagadnienia podczas zajęć rytmiczno- ruchowych i umuzykalniających
 3. Uwzględnienie zajęć orientacji przestrzennej
 4. Ćwiczenia i zabawy usprawniających dziecięce liczenie- ,, sklep w grupie’’
 5. Kształtowanie pojęcia liczby naturalnej w zabawach celowo organizowanych
 6. Uczenie dzieci mierzenia ( stopami, łokciem , dłonią, klockiem, patykiem, sznurkiem…). Kształtowanie uwazności podczas wycieczek i spacerów
 7. Gry i zabawy rozwijające umiejetność klasyfikowania i definiowania. Nauka obserwowania zjawisk przyrody, z uwzglednieniem zmian pór roku, kącik obserwacji przyrodniczych
 8. Organizowanie sytuacji praktycznych wymagających liczenia, przeliczania i porówn ywania- zabawowe budowanie zadań tekstowych z wykorzystaniem materiału przyrodniczego, zabawy w sklepiku,kącikach zainteresowań, dokonywanie eksploracji, budowanie i konstruowanie z różnorodnego   materiału przyrodniczego
 9. Waga i wazenie- organizowanie zabaw badawczych, obserwacji kierowanych i ćwiczeń praktycznych z przedmiotami
 10. Organizacja zabaw badawczych i eksperymentów- przelewanie płynów
 11. Kształtowanie u dzieci intuicji geometrycznych, poszukiwanie kształtów w świecie zjawisk przyrodniczych- zabawy w plenerze, spacery i wycieczki
 12. Różne sposoby kształtowania odporności emocjonalnej na sukces i porażkę podczas konstruowania i przeprowadzania gier dydaktycznych o charakterze matematycznym i przyrodniczym
 13. Poznawanie sposobów zapisywania czynności matematycznych za pomocą cyfr i znaków, układanie działań matematycznych- zabawy grupowe i w parach ( zabawy graficzne i grafomotoryczne)
 14. Porządkowanie świata zjawisk przyrodniczych i świata liczb za pomocą analizowania własnych dziecięcych doświadczeń- wycieczki, spacery, spotkania z ekspertem, filmy, książki, opowiadania, konkursy plastyczne, quizy.

 

 

ZABAWY BADAWCZE DO REALIZACJI W POSZCZEGÓLNYCH PORACH ROKU

 

JESIEŃ ZIMA

WIOSNA , LATO

 

1.POZNAWANIE BARW ŚWIATA:

- ,,Wirujące kolory’’

-,,Tworzenie odcieni’’

-Tęcza na życzenie’’

-,,Kolory nieba’’

-,, Niewidzialny atrament’’

-,,Piękne barwy’’

-,,Zielone mleko’’

1.TAJEMNICE WODY:

-,,Co się dzieje, gdy woda   zamarza?’’

-,,Tajemnica wody’’

-,,Szron- lodowy malarz’’

-,,Gdzie szybciej’’

-,, Chmurka w butelce’’

-,,Woda? Woda!’’

-Rozpuści się czy nie?’’

- ,,Słodkie- niesłodkie’’

-.. Pływająca igła’’

,, Ile się zmieści?’’

- ,, Wiszące piłeczki’

-,,Rakieta balonowa’’

-,, Zielone pędy’’

-,,Poruszający się zzapach’’

-,,Gdzie jest sól?’’

-,, Oddzielić sól od pieprzu’’

-,,Wierne baloniki’’

-,,Tajemnicza wstążka’’

-,,Balonik w butelce’’

-,,Przyciąganie papierków przez nadmuchiwany balonik’’

-,, Niebo w pokoju’’

-,,Jaka będzie pogoda?’’

- ,,Bączek’’

- Najpiękniejsze bańki mydlane’’

- ,, Rośliny i światło’’

- ,, Siła ziaren fasoli i grochu’’

2. ZABAWY Z POWIETRZEM:

-,, Zabawy z wiatrem’’

- ,, Czy powietrze ogrzać albo schłodzić’’

-,, Czy powietrze można zabrudzić?’’

-,, Jaka będzie pogoda?’’

 

2.ZABAWY Z MAGNESAMI:

-,, Niewidzialna siła’’

-,,Zbieracz igieł’’

-,,Podwodny magnes’’

-,, Kompas’’

 

 

2. ZABAWY Z CIENIEM:

-,, Zaczarowane cienie’’

-,, Mój cień’’

- ,,Kto się ukrył za parawanem?’’

- ,, Czerwony kapturek’’

-,, Zgadnij co robię?’’

-,, Cienie;’’

   
 

 

 

 

           KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI LICZENIA :

 1. Liczeni e z wymienianiem kolejnych liczebników głównych, zwrócenie uwagi na rolę oststniego liczebnika
 2. Liczenie palców, przedmiotów, kartek w książkach
 3. Stwarzanie warunków do liczenia w różnych zabawach, sytuacjach dnia codziennego
 4. Rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego
 5. Liczenie od dowolnego miejsca, na wspak, dwójkami, piątkami
 6. Posługiwanie się pojęciamiliczby w aspektach kardynalnym i porządkowym
 7. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 mzz wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
 8. Rozdzielanie tak, aby każdy miał tyle samo
 9. Liczenie obiektów znikających, np. wkładanych do kartonu
 10. Rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji
 11. Poznawanie nominałów wybranych monet i banknotów, używanie ich w zabawie
 12. Rozgrywanie gier planszowych wspierających matematyczne umiejętności dzieci
 13. Samodzielne konstruowanie gier przez dzieci, wspólne ich rozgrywanie
 14. Liczenie przedmiotów w sytuacjach praktycznych, w zabawie, bez ograniczenia zakresu ich liczenia
 15. Porównywanie liczebności zbiorów ,, na oko’’
 16. Ustalanie liczebności dwóch zbiorów
 17. Porównywanie liczebności zbiorów poprzez łączenie ich elementów pary
 18. Przeliczanie elementów zbioru. Odnoszenie liczby ostatniego elementu do liczebności całego zbioru
 19. Odwzorowywanie liczebności zbiorów za pomocą liczmanów, rysowania kresek na papierze, klaskania
 20. Tworzenie nowego zbioru poprzez dodanie elementu do zbioru poprzedniego
 21. Porządkowanie zbiorów według wzrastającej i malejącej liczby elementów
 22. Posługiwanie się pojęciami: o jeden więcej o jeden mniej’’
 23. Wyznaczanie wyniku dodawania i odejmowania przy pomocy liczmanów
 

 

 

PROPONOWANE IMPREZY TOWARZYSZĄCE REALIZACJI PROJEKTU ;

1.Wystawa prac , dekoracji z materiałów przyrodniczych – zajęcie otwarte - pazdżernik 2018

2.Wystawa prac plastycznych ,, Kompozycje z figur przestrzennych’’ - styczeń 2019

3. Zajecie otwarte ,, Tajemnice Parku Nadmorskiego ‘’- kwiecień 2019

4. Udział w Międzyprzedszkolnym konkursie ,, Konstruowanie gier planszowych’’- maj 2019

Opracowały mgr H. Iwanek, mgr J. Olesińska, mgr M. Bohdan