ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MAJ 2019 GRUPA V

1.NASZ REGION LEŻY NAD MORZEM 06.05-10.05.2019

*Rozwijanie poczucia przynależności narodowej,

*Poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy naszego miasta i regionu

*Wzbogacenie słownictwa o nowe pojęcia związane z poznawaniem swojego regionu

*Rozbudzenie zainteresowania historią i tradycjami swojej miejscowości i regionu

 

2.MOJE PAŃSTWO, MOJA UNIA 13.05-17.05.2019

*Poznanie podstawowych informacji na temat krajów Unii Europejskiej,

*Poznawanie nazw i charakterystycznych zwyczajów, tradycji, baśni wybranych państw należących do Unii Europejskiej,

*Wskazywanie na mapie Europy wybranych państw należących do Unii Europejskiej,

*Rozwijanie i rozbudzanie wszechstronnych zainteresowań dzieci.

 

3.ŁĄKA W MAJU   20.05- 24.05 2019

*W zbogacenie i usystematyzowanie wiadomości o środowisku przyrodniczym łąki i jej mieszkańcach.

*Poznawanie roślin i zwierząt łąkowych objętych ochroną gatunkową,

*Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych,

*Uświadomienie wartości pobytu na Świerzym powietrzu i przyjemności obcowania z naturą.

 

4.MOI RODZICE   28.05- 01.06.2019

*Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, zachęcanie do kultywowania zainteresowań, tradycji i zwyczajów,

*Uświadomienie własnej roli w rodzinie oraz wdrażanie do sumiennego wypełniania obowiązków domowych,

*Uświadomienie znaczenia aktywnych form spędzania wolnego czasu,

*Wdrażanie do pamiętania o najbliższych, zachęcanie do przygotowywania niespodzianek, wspólnego przeżywania ważnych chwil.

- 27.05.2016

naturą.

niu myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych,

.

nii Europejskiej,