• Miejskie Przedszkole  Nr w Kołobrzegu
A A A

 

Lp.

FORMA

WSPÓŁPRACY

TERMIN REALIZACJI

CELE

1.

Zebranie organizacyjne

wrzesień

- omówienie przez p. dyr. spraw związanych z odpłatnością (nowe umowy) oraz ubezpieczenie dzieci, zajęcia dodatkowe

- procedury obowiązujące w dobie COVID

- zapoznanie z nową podstawą programową, obowiązującymi programami wychowawczo-dydaktycznymi

- sprawy organizacyjne (wybór Rady Oddziałowej,  Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci-upoważnienia)

2.

Zajęcia otwarte dla rodziców

Październik/grudzień marzec/maj

- możliwość zaobserwowania swojego dziecka w działaniu na tle grupy ( ze względu na COVID-19 ograniczona forma zajęć)

 3.

Zebranie grupowe

Październik

Luty

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci;

- informacja o wynikach gotowości szkolnej;

- informacja o wynikach diagnozy wstępnej;

- sprawy bieżące

 

Zebranie grupowe

Maj/czerwiec

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci ( diagnoza końcowa, gotowość szkolna )

- podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym

- podsumowanie pracy R. R.

4.

Rozmowy indywidualne z rodzicami

Praca ciągła

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń

- przekazywanie informacji o dziecku

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

5.

Kącik dla rodziców – tablica informacyjna

Strona internetowa

Praca ciągła

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej

- prezentacja tekstów wierszy, piosenek aktualnie poznanych przez dzieci

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach

6.

Ekspozycja prac plastycznych

systematycznie

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci

- informowanie o tematyce zajęć

7.

Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne

Sukcesywnie wg harmonogramu imprez

- włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole

- promocja przedszkola w środowisku lokalnym

8.

Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy i przedszkola

Cały rok szkolny

- pomoc rzeczowa rodziców przy organizacji, imprez, akcji

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajęć

Październik, tydzień 1

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Jesień w sadzie

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·       korzystanie z własnych zmysłów,

·       rozpoznawanie smaku,

·       spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Językowa aktywność dziecka

·       rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),

·       nabywanie koordynacji ruchowej.

Artystyczna aktywność dziecka

·       uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,

·       rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

·       uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,

·       przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach .

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·       podejmowanie prób wspólnych zabaw,

·       dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·       podejmowanie prób wspólnych zabaw,

·       odpowiadanie na pytania,

·       uczestniczenie we wspólnych zabawach.

 

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

·       uważne słuchanie rozmówcy,

·       wypowiadanie się prostymi zdaniami.

Artystyczna aktywność dziecka

·       słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela,

·       reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowani,

·       rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

Poznawcza aktywność dziecka

·       uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,

·       rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku,

·       rysowanie na dowolne tematy,

·       liczenie palców, przedmiotów itp.,

·       składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

 

Październik, tydzień 2

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Jesień w ogrodzie

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·       korzystanie z toalety,

·       rozpoznawanie smaku,

·       spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Językowa aktywność dziecka

·       rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),

·       nabywanie koordynacji ruchowej.

Artystyczna aktywność dziecka

·       uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,

·       rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

·       ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,

·       przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach .

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·       nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,

·       podejmowanie prób wspólnych zabaw.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·       stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),

·       odpowiadanie na pytania,

·       uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·       poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób,

·       spacerowanie w pobliżu przedszkola.

Językowa aktywność dziecka

·       słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia,

·       słuchanie wierszy, opowiadań odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,

·       wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu.

Artystyczna aktywność dziecka

·       uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych,

·       rytmiczne poruszanie się przy muzyce,

·       rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

Poznawcza aktywność dziecka

·       używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,

·       układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych,

·       rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.

 

Październik, tydzień 3

Krąg tematyczny (temat tygodnia): O sobie samym

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·       wskazywanie części ciała i ich nazywanie,

·       określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu,

·       składanie ubrań przed leżakowaniem.

Językowa aktywność dziecka

·       nazywanie wybranych części ciała,

·       nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

Artystyczna aktywność dziecka

·       uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych,

·       rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

·       rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,

·       przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·       poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności,

·       dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·       określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu,

·       określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć,

·       współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

·       słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia,

·       powtarzanie krótkich rymowanek,

·       rozpoznawanie zapisu własnego imienia.

Artystyczna aktywność dziecka

·       rytmiczne poruszanie się przy muzyce,

·       rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,

·       uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

Poznawcza aktywność dziecka

·       dotykanie swojego ciała, zabawy z wykorzystaniem palców, dłoni, głowy, ramion itd.; oglądanie siebie w lustrze,

·       wskazywanie wymienionych części ciała

  • nazywanie danych części ciała,
  • układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych.

Pażdziernik tydzień 4

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Moje zmysły

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·       korzystanie z własnych zmysłów,

·       spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Językowa aktywność dziecka

·       rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),

·       nabywanie koordynacji ruchowej.

Artystyczna aktywność dziecka

·       reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu,

·       rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

·       uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,

·       przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach .

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·       podejmowanie prób wspólnych zabaw,

·       dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·       odpowiadanie na pytania,

·       uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

·       uważne słuchanie rozmówcy,

·       sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki,

·       wypowiadanie się prostymi zdaniami.

Artystyczna aktywność dziecka

·       śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,

·       uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych.

Poznawcza aktywność dziecka

·       uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie,

·       rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,

·       wskazywanie wymienionych części ciała.