PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI – GRUPA III

rok szkolny 2020/2021

LP

FORMA

WSPÓŁPRACY

TERMIN REALIZACJI

CELE

UWAGI

1.

Zebranie organizacyjne

wrzesień

- omówienie przez p. dyr. spraw związanych z odpłatnością (nowe umowy) oraz ubezpieczenie dzieci, zajęcia dodatkowe

- zapoznanie z nową podstawą programową, obowiązującymi programami wychowawczo-dydaktycznymi

- sprawy organizacyjne (wybór Rady Oddziałowej,  Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci-upoważnienia)

 

2.

Zajęcia otwarte dla rodziców

Październik/grudzień marzec/maj

- możliwość zaobserwowania swojego dziecka w działaniu na tle grupy ( ze względu na COVID-19 ograniczona forma zajęć)

 
 

Zebranie grupowe

Październik

Luty

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci;

- informacja o wynikach gotowości szkolnej;

- informacja o wynikach diagnozy wstępnej;

- sprawy bieżące

 

3.

Zebranie grupowe

Maj/czerwiec

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci ( diagnoza końcowa, gotowość szkolna )

- podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym

- podsumowanie pracy R. R.

 

4.

Rozmowy indywidualne z rodzicami

Praca ciągła

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń

- przekazywanie informacji o dziecku

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

 

5.

Kącik dla rodziców – tablica informacyjna

Praca ciągła

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej

- prezentacja tekstów wierszy, piosenek aktualnie poznanych przez dzieci

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach, wycieczkach

 

6.

Ekspozycja prac plastycznych

systematycznie

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci

- informowanie o tematyce zajęć

 

7.

Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne

Sukcesywnie wg harmonogramu imprez

- włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole

- promocja przedszkola w środowisku lokalnym

 

8.

Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy i przedszkola

Cały rok szkolny

- pomoc rzeczowa rodziców przy organizacji, imprez, akcji

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajęć

 

Sporządziła: Aleksandra Kamińska, Halina Iwanek, Małgorzata Kucal