• Miejskie Przedszkole Nr w Kołobrzegu
A A A

Założenie dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc wrzesień 2020

Tydzień I:

TEMAT KOMPLEKSOWY: Witajcie w przedszkolu 2 – 4.09.2020r.

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • określanie swoich cech fizycznych: wzrost (w odniesieniu do innych), kolor włosów, kolor oczu,
 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków.

 

Językowa aktywność dziecka

 • nabywanie świadomości własnego ciała,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy,
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabawa ruchowych i ćwiczeń plastycznych.

 

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce.

 

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowej, ze śpiewem,
 • przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy,
 • cieszenie się z sukcesów drugiej osoby,
 • szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności.

 

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich,
 • cieszenie się z sukcesów drugiej osoby,
 • pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek.

 

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach,
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych,
 • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny.

 

Artystyczna aktywność dziecka

 • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań,
 • nauka piosenek fragmentami, metodą ze słuchu,
 • improwizowanie piosenek ruchem,
 • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego,

 

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela , dających dziecku satysfakcję i radość,
 • wykorzystywanie w zabawach (także w sposób niekonwencjonalnych) różnych zabawek, przedmiotów, znaków i symboli.

 

Tydzień II:

TEMAT KOMPLEKSOWY: Bezpieczna droga do przedszkola 7 – 11.09.2020r.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków.

 

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy,
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabawa ruchowych i ćwiczeń plastycznych,

 

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składnia zabawek z oddzielnych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków, przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań.

 

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach , zabawach i ćwiczeniach ruchowych,
 • dostrzeganie roli lekarza w dbaniu o zdrowie ludzi.

 

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich.

 

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • dzielnie się wrażeniami i, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji,
 • odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań.

 

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych,
 • wyodrębnianie w sowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się dana sylabą.

 

Artystyczna aktywność dziecka

 • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań,
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu,
 • estetyczne, rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • wspólne wykonywanie prac plastycznych, organizowanie zabaw twórczych, np. tworzenie scenek z wykorzystaniem pantomimy, dramy.

 

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie,
 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
 • wykorzystywanie w zabawach (także w sposób niekonwencjonalny) rożnych zabawek, przedmiotów, znaków, symboli,
 • poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych,
 • poznawanie wybranych pojazdów, w tym specjalistycznych, np.: straży pożarnej, karetki pogotowia, policji.

 

Tydzień III:

Nadeszła jesień 14 – 18.09.2020r.

TEMAT KOMPLEKSOEWY: Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków.

 

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy,
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabawa ruchowych i ćwiczeń plastycznych.

 

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowej, ze śpiewem.

 

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • dzielenie się wrażeniami , spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej

 

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • odpowiadanie na zadane pytania , formułowanie własnych pytań.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach,
 • pokazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny,
 • wyodrębnianie w sowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się dana sylabą.

 

Artystyczna aktywność dziecka

 • śpiewanie piosnek – zbiorowe i indywidualne,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelowymi z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie , ugniatanie itd.

 

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcje i radość,
 • uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych (tematycznych, konstrukcyjnych, ruchowych, z elementami pantomimy itd.),
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, określanie kolejności zdarzeń w różnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce), nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku),
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • nazywanie figur geometrycznych,
 • poznawanie ogólnej budowy grzybów, sposobów ich zbierania.

 

Tydzień IV:

TEMAT KOMPLEKSOWY: Co robią zwierzęta jesienią? 21 – 25.09.2020r.

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • określanie swoich cech fizycznych: wzrost (w odniesieniu do innych), kolor włosów, kolor oczu,
 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków.

 

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy,
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabawa ruchowych i ćwiczeń plastycznych.

 

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce.

 

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka.

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowej, ze śpiewem.

 

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • dzielenie się wrażeniami , spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej

 

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań.

 

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach,
 • pokazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny,
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się dana sylabą.

 

Artystyczna aktywność dziecka

 • śpiewanie piosnek – zbiorowe i indywidualne,
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 • estetyczne, rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

 

Poznawcza aktywność dziecka

 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, określanie kolejności zdarzeń w różnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce), nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku),
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie,
 • poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt,
 • zwracane uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.

 

Tydzień V:

TEMAT KOMPLEKSOWY: Jesień w sadzie 28.09 – 2.10.2020r.

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków.

 

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy,
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabawa ruchowych i ćwiczeń plastycznych.

 

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowej, ze śpiewem.

 

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich.

 

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewidywanie skutków zachowań, zwracanie uwagi na konsekwencje wynikające z danego wyboru,
 • szukanie kompromisu w spornych sprawach.

 

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • podawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazw tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie,
 • identyfikowanie i opisywanie czynności zawodowych wykonywanych przez te zawody.

 

Językowa aktywność dziecka

 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych,
 • wyodrębnianie w sowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się dana sylabą,
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich.

 

Artystyczna aktywność dziecka

 • wykorzystywanie naturalnych efektów perkusyjnych (klaskania, tupania, stukania…) do akompaniamentu podczas słuchania lub śpiewania piosenek.

 

Poznawcza aktywność dziecka

 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, określanie kolejności zdarzeń w różnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce), nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku),
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie,
 • rozpoznawanie drzew owocowych po owocach, wyjaśnienie słowa sad,
 • nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty),
 • poznawanie wybranych owoców egzotycznych.