• Miejskie Przedszkole  Nr w Kołobrzegu
A A A

 

 

Świa­to­wy Dzień Świa­do­mo­ści Au­ty­zmu przy­pa­da 2 kwiet­nia.

Te­go dnia wy­ra­ża­my swo­ją so­li­dar­ność i zro­zu­mie­nie dla osób z za­bu­rze­niem ze spek­trum au­ty­zmu.

Ko­lor nie­bie­ski jest sym­bo­lem jed­no­ści.

Waż­ne, aby ta so­li­dar­ność i zro­zu­mie­nie de­kla­ro­wa­ne w kwiet­niu mia­ły prze­ło­że­nie na po­zo­sta­łe dni w ro­ku.

 

Osoby w spektrum autyzmu należą do grup najbardziej narażonych na dyskryminację, przemoc i wykluczenie. Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym, który dotyczy tysięcy dzieci w całej Polsce. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w Polsce żyje ich około 400 tysięcy.

 

NIE BĄDŹ ZIELONY W TEMACIE AUTYZMU

BĄDŹ NIEBIESKI!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODZICU !!!

w tym czasie gdy musimy pozostać z dziećmi w domu

przedstawiamy kilka propozycji różnych zabaw:

Dziś kilka pomysłów na zabawy słuchowe z dzieckiem w domu:

Zabawy rozwijające słuch i uwagę słuchową dziecka przygotowują dziecko do właściwej percepcji dźwięków mowy, rozwijania słuchu mownego.


  1. Reagowanie na dźwięki.

Obserwuj dziecko w sytuacji, kiedy w jego otoczeniu odtwarzane są dźwięki (dzwonek telefonu, odkurzacz, pukanie do drzwi, odkręcanie wody, tykanie zegara). Czy dziecko odwraca głowę w kierunku źródła dźwięku?
 Jeśli jest nieuważne, zwróć uwagę dziecka na dźwięk. Powiedz np.: „Słyszę tykanie zegara, słyszę …”.
Jeśli nie reaguje, sprawdź słuch dziecka.