O Naszym przedszkolu

Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zdrowych i niepełnosprawnych zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

Chcemy wyrównywać i kompensować braki, opóźnienia w rozwoju. Skutecznie przygotujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

 • Zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb.
 • Uczymy wrażliwości na potrzeby innych.
 • Kształtujemy umiejętność niesienia bezinteresownej pomocy.
 • Wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci.
 • Zapewniamy warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego indywidualnych predyspozycji.

Cele strategiczne przedszkola:

 • zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie ich do codziennego życia,
 • kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości i otwartości, zrozumienia dla innych zachowań,
 • wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka,
 • integrowanie z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym,
 • dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka,
 • uwrażliwianie i modelowanie zachowań dzieci zdrowych, że są one zdolne do niesienia pomocy i do traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów,
 • stosowanie specyficznych metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, które umożliwiają stymulację ich rozwoju, aktywności i samodzielności,
 • indywidualizowanie pracy z dziećmi, również z dziećmi niepełnosprawnymi, aby wyrównywać szanse edukacyjne.